کلیدواژه‌ها = فرهنگ
جستجوی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

دوره 19، شماره 110، مرداد 1401، صفحه 67-78

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


اَلیِناسیونِ موسیقایی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 19-30

علی خاکسار