بررسی و تبیین الگوهای فرهنگ‌ساز در زندگی مناطق بومی ایران زمین( مورد مطالعه: منطقه‌ هورامان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب. مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوکان. نشانی: بوکان، خیابان استاد هژار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب.

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند.

چکیده

بیان مساله: فرهنگ یک منطقه معرف نوع زندگی و باور مردمان آن منطقه محسوب می‌شود که در گذر زمان شکل گرفته است. باتوجه به تغییرات سریع شیوه‌ی زندگی تحت الگوهای بیگانه و مدرن ، توجه به مسائل فرهنگی در نقاط بومی که دارای هویت جداگانه به لحاظ زندگی و تفکرات اجتماعی هستند، امری ضروری به نظر می‌رسد.
سوال تحقیق: سوال این پژوهش بر این قرار است، فرهنگ دارای چه سطوحی است؟ چه مولفه‌هایی در ایجاد فرهنگ سازی و باور مردمان ساکن در منطقه‌ی بومی هورامان اثرگذار است و میزان تعلق خاطر ساکنین نسبت به این شاخص‌های فرهنگی چگونه است؟
اهداف تحقیق: هدف تحقیق بررسی و تبیین مولفه‌های فرهنگ ساز در منطقه بومی هورامان است.
روش تحقیق: روش تحقیق پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است، که بخش توصیفی پژوهش، بر مبنای مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است و بخش تحلیلی با استناد بر خروجی های حاصل از مبانی نظری به صورت میدانی در منطقه بومی هورامان انجام شده-است. این بخش خود شامل دو فاز می‌باشد، در فاز اولیه، عناصر فرهنگی منطقه هورامان شناسایی و معرفی شده است و سپس در گام دوم بر اساس پرشسنامه، نظریات ساکنین منطقه‌ی هورامان مورد واکاوی قرار گرفته‌است، تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزار «اس. پی .اس. اس» انجام شده است و خروجی ها در قالب جداول مکتوب تدوین شده‌اند.
نتیجه‌گیری تحقیق: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ از سه سطح ابتدایی، میانی و پایانی تشکیل شده است، که سطح اولیه بر مبنای مشاهدات عینی و ذهنی ساخته می‌شود، سطح دوم بر مبنای هنجارها و قوانین منجر به شکل‌گیری انتخاب در آدمی می‌شود و سپس در سطح سوم، الگوی زیست که زاییده جهان بینی است به وجود می‌آید، این سه سطح فرهنگی در منطقه‌ی هورامان از نگاه ساکنین شکل گرفته‌است و منجر به ایجاد فرهنگ بومی متفاوت نسبت به سایر نقاط ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining culture-building patterns in the life of native regions of Iran (Study case: Horaman region)

نویسندگان [English]

  • Amir Kadkhodamohamadi 1
  • fariborz dolat abadi 2
  • Hadi Kaboli 3
1 Ph. D. Candidate, Department of Architecture and Urbanism, West Tehran Branch, Islamic Azad University, West Tehran Branch Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urbanism, West Tehran Branch, Islamic Azad University, West Tehran Branch Iran.
3 Assistant Professor Department of Architecture and Urbanism, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand Iran.
چکیده [English]

Statement of the problem: The culture of a region expresses the way of life and belief of the people of that region, which has been formed over time. Considering the rapid changes in lifestyle under foreign and modern models, it seems necessary to pay attention to cultural issues in local areas that have separate identities in terms of life and social thoughts.
Objectives of the research: The objective of the research is to investigate and explain the components of culture in the native area of ​​Horaman.
Research method: The descriptive-analytical research method is that the descriptive part of the research is based on library studies and the analytical part is based on the results obtained from theoretical foundations and it was carried out in the field in Horaman's native area. This section consists of two phases, in the first phase, the cultural elements of the Horaman region were identified and introduced, and then in the second phase, based on the opinion questionnaire of the residents of the Horaman region, it was examined and analyzed. . It was done in "S. PS S" and the outputs were compiled in the form of written tables.
The most important research findings and conclusions: The research results show that culture consists of three primary, intermediate and final levels, the primary level is based on objective and subjective observations, the second level is based on norms and laws. to the formation of choice in the individual, and then at the third level, the pattern of life is born, which is the birth of worldview. These three cultural levels have been formed in Horaman region from the perspective of the residents. It has created a different native culture compared to other parts of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Native
  • Region
  • Huraman