فرنگی‌سازی در نگارگری مکتب اصفهان : رویکردی فرهنگی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

این مقاله با هدف شناخت تأثیر ارتباطات بین فرهنگی در شکل‌گیری و تکوین نگارگری مکتب اصفهان نوشته شده است. یافته‌های اصلی این مقاله به تشریح و توضیح شیوة فرنگی‌سازی و تأثیر تحولات فرهنگی در پیدایش این شیوه اشاره داشته است. به عبارتی در فرایند گسترش تعاملات خارجی دوران حکومت صفویان و با ورود نقاشان اروپایی به ایران و آشنایی هنرمندان ایرانی با شیوه‌های نقاشی غرب، جریان تازه‌ای در نگارگری ایرانی رقم می‌خورد که تحت عنوان فرنگی‌سازی متأثر از روش‌ها و تکنیک‌های زیبایی‌شناختی نقاشی غیر ایرانی است. نتایج این مقاله نشان داده که ارتباطات بین فرهنگی توسط مجاری مختلف اعم از روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در پیدایی شیوه‌های جدید هنری و غیر ایرانی تأثیر عمیقی داشته است. لذا فرنگی‌سازی برای ما نوعی نظام پویای زیبایی‌شناختی است. به همین دلیل با بهره‌گیری از روش تحقیق کاربردی با توصیف و تحلیل به تبیین و تشریح جریان فرنگی‌سازی و تحلیل نمونه‌هایی از آثار این دوره پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreignization in the miniature of School of Isfahan: A cultural approach

نویسنده [English]

  • Zahra Masoudi Amin
چکیده [English]

This paper aims to identify the influence of cross-cultural communications on the formation and development of the miniature of School of Isfahan. The main findings of this paper explain and describe the method of foreignization and the influence of cultural changes on the emergence of this method. In other words, in the process of developing foreign relations during the reign of the Safavids, and by the entrance of European artists to Iran and the familiarity of Iranian artists with Western painting styles, a new course of events happens in the Persian miniature as foreignization affected by the aesthetic methods and techniques of non-Iranian painting. The results of this study have shown that cross-cultural communication has deeply influenced the emergence of new artistic and non-Iranian practices in different ways including economic, political and cultural relations. And therefore foreignization for us is a dynamic aesthetic system. That’s why we have explained and illustrated the course of events related to the foreignization of artworks analysis of this period with descriptions and analysis by using applied research methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreignization
  • Miniature
  • Culture. Foreign relation
  • Aesthetics