اَلیِناسیونِ موسیقایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، ضمن اشاره به مقوله فرهنگ و نقش تعیین کننده آن در سرنوشت جوامع، در مورد یکی از بیماری‌های فرهنگی و اجتماعی انسان در قرون اخیر، تحت عنوان اَلیِناسیون (Aliénation) بحث شده است. در ادامه، پس از بررسیِ نقشِ تغییرات فرهنگی و موسیقایی و رابطه آن با الیناسیون، به واژه ترکیبی الیناسیونِ موسیقایی به عنوان محور اصلی مقاله پرداخته شده است. در راستای تبیین و تشریح الیناسیونِ موسیقایی، این مقوله به دو بخش اساسی منقسم شده است که تحت عناوین الیناسیونِ موسیقاییِ برون فرهنگی و الیناسیونِ موسیقاییِ درون فرهنگی نام‌گذاری شده‌اند. در راستای اهداف مقاله که همانا بررسی و روشنگری جریان‌های انحرافی و تجدد گرایانه در موسیقی ایران و علل پیدایش آن می‌باشد، هر یک از این مقوله‌ها با تقسیم‌بندی انشعابی و علمی به چندین زیر مجموعه منقسم شده‌اند. در این راستا، الیناسیون موسیقایی برون فرهنگی در قالب سه زیر مجموعه، در حیطه‌های اصول نظری، فرآورده‌های موسیقایی و فرهنگ مادی موسیقایی و همچنین الیناسیون موسیقایی درون فرهنگی تحت دو زیر مجموعه و درحیطه‌های فرهنگ‌ شهری و فرهنگ‌های بومی مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Musical alienation

نویسنده [English]

  • ali khaksar
چکیده [English]

In this article beside allusion to category of culture and its role on societies, have been discussed on one of the cultural and social diseases in recent centuries that is called alienation. Then after searching on role of cultural and musical transformation and its relationship with alienation, in the position of fundamental axis of article, have been studied in synthetic word that is musical alienation. In the direction of clarification and explanation of musical alienation, this allusion divided in two constitutional that are musical alienation of external culture and musical alienation of internal culture. In the direction of purposes of the article that are searching and illustration of digressive and modernist happening in Iranian music and its causes of the existence, each of these categories are divided with branching and scientific sharing into several subclasses. Therefore musical alienation of external culture is divided in three subclasses in a surrounding of the theoretical principles, musical products and musical material culture, and also musical alienation of internal culture that is divided in two subclasses: civic culture and native culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Music
  • Cultural Transformation
  • alienation
  • musical alienation
  • musical alienation of external culture
  • musical alienation of internal culture