تعداد مقالات: 772

26. شناسایی شاخص‌های مؤثر بر‌ مشارکت زنان‌ در طرح‌های توسعه شهری

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 3-12

حمید ماجدی؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا مشارزاده مهرابی


27. ارجاع به زمان ازدست‌رفته، به مثابه امر حاضر در عکس‌های خصوصی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 3-12

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب؛ غزاله سیفی


28. باغ انگلیسی، رنسانسی دیگر

دوره 12، شماره 34، مهر 1394، صفحه 3-10

حشمت‌اله متدین؛ رضا متدین


29. برنامه‌ریزی طراحی‌محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی

دوره 12، شماره 35، آبان 1394، صفحه 3-14

اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهدی سعیدی


32. بسترهای شکل‌گیری و ویژگی‌های منظر مثمر در باغ ایرانی

دوره 13، شماره 38، فروردین 1395، صفحه 3-16

سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ کای توبیاس


39. ماهیتِ دور هرمنوتیکیِ فهم، در زیبایی‌شناسیِ تأویلِ عکس

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 5-14

محمد حسن پور؛ محسن کیهان پور؛ علیرضا نوروزی طلب


40. باغ ایرانی، هستیِ نوشونده

دوره 13، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 5-12

مهدی شیبانی؛ سیدامیر هاشمی زادگان


44. مطالعه تطبیقی معماری و محتوای مدارس ایران از دوره سنتی تا نوین

دوره 14، شماره 49، تیر 1396، صفحه 5-20

سپیده علاقمند؛ سعید صالحی؛ فرهنگ مظفر


45. تحلیلی بر چگونگی نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 5-22

الهه رحمانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


46. تحلیلی بر نقش تخلفات ساختمانی در ناکامی طرح‌های توسعه شهری کلانشهر تهران

دوره 14، شماره 51، شهریور 1396، صفحه 5-20

الناز سرخیلی؛ محمد سالاری؛ مریم صفوی سهی


48. حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 5-14

امیر حسین محبی فر؛ محمدحسین صبحیه؛ مجتبی رفیعیان؛ یحیی حساس یگانه؛ شعبان الهی


50. رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان ولی‌عصر با تأکید بر ایجاد حس مکان

دوره 14، شماره 55، دی 1396، صفحه 5-16

النا مهربانی؛ سید امیر منصوری؛ شهره جوادی