ماهنامه علمی پژوهشی باغ نظر (BAGH) - پرسش‌های متداول