ماهنامه علمی پژوهشی باغ نظر (BAGH) - واژه نامه اختصاصی