هزینه‌های انتشار مقاله

مجلۀ باغ نظر برای دریافت، داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 1/850/000 ریال را برای ارزیابی اولیه، مشابهت‌یابی فارسی و ارزیابی هیئت منتخب تحریریه از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

 

 توضیحات: 

  • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، به ازای هر نویسنده (به جز نویسندۀ مسئول) مبلغ 850/000 ریال دریافت می‌شود.
  • در مقالاتی که پس از صفحه‌آرایی بیش از 8 صفحه (با احتساب همۀ بخش‌های مقاله) باشند، به ازای هر صفحۀ اضافه (افزون بر 8 صفحه) در هر یک از نسخه‌های فارسی و انگلیسی، مبلغ 60 هزار تومان به هزینۀ پذیرش و انتشار مقاله افزوده می‌شود. 
  • در صورتی که مقاله از نظر داوران به اصلاحات اساسی و داوری مجدد پس از اصلاح نیاز داشته باشد، برای داوری مجدد از نویسنده 850/000 ریال اخذ می‌شود.
  • در صورتی که نظر داوران دربارۀ رد یا پذیرش مقاله یکسان نباشد و به رأی داور سوم نیاز باشد، برای داوری سوم از نویسنده 1/000/000 ریال اخذ می‌شود.