هزینه‌های انتشار مقاله

مجلۀ باغ نظر برای دریافت، داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 2/500/000 ریال را برای ارزیابی اولیه، مشابهت‌یابی فارسی و ارزیابی هیئت منتخب تحریریه از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

 

هزینه برای مقاله ی 8  صفحه ای با یک نویسنده

مراحل پرداخت

موارد

نسخه فارسی ..

نسخه انگلیسی ..

پرداخت 1

ارزیابی اولیه، مشابهت یابی فارسی و امور تحریریه

2/500/000 ریال

-

پرداخت 2

داوری

3/500/000 ریال

-

پرداخت 3

ویرایش و صفحه آرایی

7/700/000 ریال

8/500/000 ریال

ثبت در پایگاه های نمایه سازی

1/900/000 ریال

2/300/000ریال

ارزیابی نسخه انگلیسی

 

2/000/000 ریال

مشابهت یابی انگلیسی

 

500/000 ریال

اخذ کد doi

 

500/000 ریال

جمغ هزینه ها

15/600/000ریال

13/800/000ریال

 توضیحات: 

  • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، به ازای هر نویسنده (به جز نویسندۀ مسئول) مبلغ 1/150/000ریال دریافت می‌شود.
  • در مقالاتی که پس از صفحه‌آرایی بیش از 8 صفحه (با احتساب همۀ بخش‌های مقاله) باشند، به ازای هر صفحۀ اضافه (افزون بر 8 صفحه) در هر یک از نسخه‌های فارسی و انگلیسی، مبلغ 1/600/000ریال به هزینۀ پذیرش و انتشار مقاله افزوده می‌شود. 
  • در صورتی که مقاله از نظر داوران به اصلاحات اساسی و داوری مجدد پس از اصلاح نیاز داشته باشد، برای داوری مجدد از نویسنده 1/150/000 ریال اخذ می‌شود.
  • در صورتی که نظر داوران دربارۀ رد یا پذیرش مقاله یکسان نباشد و به رأی داور سوم نیاز باشد، برای داوری سوم از نویسنده 1/350/000 ریال اخذ می‌شود.