اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران-عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر

amansoorut.ac.ir

سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

دکترای جغرافیای انسانی با تخصص در برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، 1373 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی انصاری

دکترای معماری منظر، دانشگاه تهران، 1378 استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس

ansari-mmodares.ac.ir

دکتر ناصر براتی

دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

n.baratiarc.ikiu.ac.ir

دکتر شهره جوادی

دکترای تاریخ هنر، دانشگاه سوربن پاریس، 1376 استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر

shjavadiut.ac.ir

دکتر رضا داوری

دکترای تخصصی فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران

rdavariias.ac.ir

دکتر داراب دیبا

دکترای هنر، معماری و شهرسازی استاد دانشگاه تهران

darabdibagmail.com

دکتر مهدی شیبانی

معماری منظر استاد گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

m_sheybanisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ایو پورتر

استاد دانشگاه اکس مارسِی و عضو لابراتوار باستان‌شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن

yves.porterorange.fr

محمد قاری‌پور

دانشیار دانشگاه ایالتی مورگان، بالتیمور امریکا

mohammad.gharipourmorgan.edu

ژان ژاک ترین

دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

www.terrin.net
jjterringmail.com

کلود مسو

استاد دانشگاه پاریس 1

claude.massuuniv-paris1.fr

آن اسگارد

دانشیار دانشگاه ژنو سویس

anne.sgardunige.ch

ایو لوژنبول

جغرافیا عضو هیئت تحریریه

y.luginbuehlgmail.com

مدیر داخلی

وحید حیدرنتاج

معماری مدیر داخلی

v.nattajyahoo.com

ویراستار انگلیسی

فاطمه خزاعی

معماری دبیر انگلیسی نشریه

fkhozaei2013gmail.com