فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات شامل دو مرحله بررسی اولیه در تحریریه نشریه و داوری تخصصی توسط داوران است که در صورت تایید هر دو داور در این مراحل، مقاله به چاپ خواهد رسید. نظر داوران به صورت یکی از  چهار مورد زیر بیان می شود :
1) قابل انتشار با شکل کنونی
2) قابل انشار پس از انجام اصلاحات
3) قابل انتشار پس از انجام تغییرات کلی و ساختاری و بازبینی مجدد داور ( در این حالت،‌ پس از اصلاح نویسنده، مقاله مجددا برای اعلام نظر به داور مربوطه ارجاع داده خواهد شد، در صورت تایید داور،‌ مقاله برای چاپ مناسب بوده و در صورتی که اصلاحات بدرستی انجام نپذیرفته باشد پاسخ داور مبنی بر رد مقاله خواهد بود.)
4) غیر قابل انتشار بودن مقاله

در صورت تایید هر دو داور و پس از آن تایید نهایی هیئت تحریریه، مقاله قابل انتشار بوده و لازم است نویسنده نسخه نهایی فارسی را بطور کامل به انگلیسی ترجمه کند و به همراه دیگر مدارک لازم برای چاپ ارائه کند.