فرایند پذیرش مقالات

 فرایند ارسال تا انتشار مقالات در نشریۀ باغ نظر طی هشت مرحلۀ کلی صورت می‌پذیرد:

  • ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
  • ارزیابی اولیه (حداقل 5 روز کاری)
  • ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه (حداقل 10 روز کاری)
  • داوری (حداقل 2 ماه - در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد.)
  • ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی فارسی و انگلیسی) توسط نویسنده و تأیید نهایی (حداقل یک ماه)
  • پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار
  • ویراستاری و صفحه‌آرایی 
  • چاپ و انتشار 

روندنمای زیر مراحل فرایند ارسال تا پذیرش مقالات را به صورت تفکیک‌شده نمایش می‌دهد.

فرایند ارسال تا انتشار مقالات نشریۀ باغ نظر

* برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به بخش فرایند داوری و برای اطلاع از جزئیات هزینه‌های انتشار مقاله به بخش هزینه‌های انتشار مقاله مراجعه فرمایید.

** مراحل سبز رنگ، فعالیت‌های مربوط به نویسندگان را نشان می‌دهند.