فرم‌های درخواست، تأییدیه و تعهد

تعهدنامه و توافق‌نامۀ نویسندگان برای انتشار اثر

درخواست تغییر نویسندۀ مسئول مقاله

درخواست اصلاح و تغییر ترتیب نام نویسندگان

درخواست حذف نام نویسنده از فهرست نویسندگان مقاله