دوره و شماره: دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 1-82