دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 1-100 

مقالۀ پژوهشی

تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

صفحه 5-26

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی


همزیستی درون و برون معماری در اَرسن نقش جهان

صفحه 51-64

قربان محبوبی؛ سید مصطفی مختاباد؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی عطارعباسی