دوره و شماره: دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 5-80