دوره و شماره: دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 1-80 

مقالۀ پژوهشی

مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران

صفحه 5-14

10.22034/bagh.2018.69476

بهزاد مسعودی اصل؛ شهره جوادی؛ ناصر براتی؛ احمدعلی فرزین


معماری، به‌مثابه ذهنِ بسیط

صفحه 29-40

10.22034/bagh.2018.69478

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی