معماری، به‌مثابه ذهنِ بسیط

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دنشگاه آزاد اصفهان، اصفهان. ایران

2 استاد یار

3 دکتری فلسفه.عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

4 عضوهیات علمی، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

نسبت و رابطه انسان و معماری، معمولاً در قالبِ علوم‌رفتاری سنجیده شده است؛ اما این پژوهش، با بهره‌گیری از رویکرد شناختی (4E) قصد دارد، معماری را به عنوان یک مؤلفهِ شناختی، بررسی‌کند. این امر، متفاوت از تأثیرگذاری محیط در شناخت است که عمدتاً تحت‌عنوانِ رویکرد برون‌گرایی و در قالب‌هایی مثلِ روان‌شناسی محیطی، تئوریزه می‌شود. این رویکرد، معماری را به عنوان بخشِ ضروریِ ذهن و شناخت، معرفی می‌کند. پرسشِ اصلی این تحقیق این است که چگونه معماری به عنوان مؤلفهِ سببیِ شناخت، عمل می‌کند؟ مهم‌ترین هدف این پژوهش فهم جدیدی از چیستیِ معماری و به ‌تبع آن، گفتمانِ جدیدی است که با معماری می‌توان برقرار کرد، علی‌الخصوص در زمینه معماری‌های تعاملی و انطباق‌پذیر که عملاً به عنوان افزونهِ بدن (پروتز) عمل می‌کنند. روش این تحقیق در سطحِ راهبرد، آرایه منطقی است که در سطحِ تدابیر، پدیدارشناسیِ تن‌یافتهِ مرلوپونتی را به عنوان منطقِ بیرونی استدلال، مبنای تحلیلِ معماری، به عنوان ذهنِ ‌بسیط، قرارداده است. در این پژوهش، از طریق اثباتِ نقش‌ الزامیِ استعاره، در شناختِ تن‌یافته و آگاهی و پس ‌از آن، نقش معماری در تولیدِ استعاره‌های اولیه و مختلط، پرسشِ تحقیق، پاسخ می‌یابد. لذا در اینجا استعاره، نه یک صناعت ‌ادبی، بلکه به ‌عنوان زیربنایِ مفاهیم انتزاعی و به شدت وابسته به خصوصیاتِ تنِ عامل (شناسنده) و عملکردِ تن، در محیط، فرض می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که معماری به عنوان کالبد، به مثابهِ بخشی از ذهنِ بسط‌یافته، یا به ‌عنوان یک اگزوگرام عمل کرده و معماری به عنوان فضا، با واسطه رفتارهای حسی-حرکتیِ ما، پدیدآورنده، وزن‌دهنده و تغییردهندۀ استعاره‌های اولیه است، لذا به‌ مثابه ذهن‌ بسیط و ذهنِ چندبخشی، عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architecture as Extensive Mind

نویسندگان [English]

  • Ali Marjouei 1
  • Bahram Shahedi 2
  • Marzieh Piravi Vanak 3
  • Maryam Ghasemi sichani 4
1 Department of Architecture, Faculty of urban planning and architecture, Isfahan Branch Islamic Azad University, Isfahan. Iran
3 Art University of Isfahan
4 proffessor assistant
چکیده [English]

The relationship between man and architecture is usually assessed using behavioral science. However, this research intended to study architecture as a cognitive component using 4E cognition. This is different from the effect of environment on cognition which is often theorized as externalism within frameworks such as environmental psychology. This approach introduces architecture as an essential part of the mind and cognition. The main research question was: how does architecture act as the causative component of cognition? The main purpose of this study was to provide a new understanding of the nature of architecture and consequently, a new discourse to be established with architecture, particularly in the case of interactive and adaptive architectures which practically act as an extension of the body (prosthesis). At the strategic level, the research method was logical argumentation which, at the level of measures, based the analysis of architecture, as the extensive mind, on Merleau-Ponty’s phenomenology of embodiment, as the external logic of the argument. This study answered the research question by proving the essential role of metaphor in embodied cognition and consciousness and then, the role of architecture in generating primary and mixed metaphors. Therefore, here, metaphor is not considered a literary device but the foundation of abstract concepts and is strongly dependent on the characteristics of the body of the agent and the function of the body within the environment. The results of this study showed that architecture, as a body, acts as part of the extended mind or as an Exogram and architecture, as space, is the creator, weight-giver, and changer of primary metaphors by means of our sensory-motor behaviors and thus acts as an extensive and integrated mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extended mind
  • Extensive mind
  • Exogram
  • Cognitive integration
  • Metaphor
احمدی، بابک. (1395). ساختار و هرمنوتیک. تهران : انتشارات گام نو.
انصاری، حمیدرضا. (1389). جستاری در نظریه معماری و مراتب آن. مجله هنرهای زیبا، (41): 28-17.
پیراوی ونک، مرضیه. (1389). پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی. اصفهان: انتشارات پرسش.
سجودی، فرزان. (1391). بررسی معناشناختی استعاره زمان در داستان‌های کودک به زبان فارسی. فصلنامه نقد ادبی، 5 (19): 156-135.
شاه‌چراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا. (1394). محاط در محیط: کاربرد روان‌شناسی محیطی در معماری و شهرسازی. تهران : جهاد دانشگاهی.
Bechtel, R. B. & Churchman, A. (2002). Handbook of Environmental Psychology. NewYork: John Wiley & Sons, Inc.
Boroditsky, L. (2000). Metaphoric structuring: understanding time through spatial metaphors. Journal of Cognition, 75 (1): 1-28.
Clark, A. (2008). Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. NewYork: Oxford University Press.
Corballis, M. C. (2010). Mirror neurons and the evolution of language. Journal of Brain & Language, 112 (1): 25–35.
Donald, M. (1991). Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge: Harvard University Press.
Dreyfus, H. L. (1990). Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time. Cambridge: The MIT Press.
Fez-Barringten, Barie. (2012). Architecture: The Making of Metaphors. Cambridge Scholars Publishing.
Fez-Barringten, Barie. (2012). Architecture: The Making of Metaphors. Cambridge Scholars Publishing.
Grives, R. M. & Jeffery, K. J. (2017). The representation of space in the brain. Journal of Behavioral Processes, (135): 113–131.
Groat, L. & Wang, D. (2013). Architectural Research Methods. Canada: John Wiley & sons.
Heidegger, M. (2005). Being and Time. Translated by Macquarrie, J. & Robinson, E. Oxford: Blackwell Publishing.
Hendershott, A. (2013). Toward a Corporeal Architecture Building about the Body. Toronto: Ryersin University.
Hoffecker, J. F. (2017). Modern Humans: Their African Origin and Global Dispersal. U.S.A: Columbia University Press.
Holl, S., Pallasmaa, J., & Perez-Gomez, A. (2006). Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. San Francisco: William Stout Publishers.
Hutto, D. D. & Myin, E. (2013). Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content. Cambridge: the MIT Press.
Jaynes, J. (2000). The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Boston: Houghton Mifflin Company.
Lakoff, G. (1990). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. London: The University of Chicago Press.
Lakoff, G. & Johnsen, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind & its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.
Lakoff, G. & Johnsen, M. (2003). Metaphors we live. London: The University of Chicago Press.
Malafouris, L. (2013). How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement. Cambridge: The MIT Press.
Menary, R. (2007). Cognitive Integration: Mind and Cognition Unbounded. London: Palgrave Macmillan.
Menary, R. (2010a). The Extended Mind. Cambridge: The MIT Press.
Menary, R. (2010b). Introduction to the special issue on 4E cognition phenomenology. Journal of Phenomenology and the Cognitive Sciences, 9 (4): 459–463.
Menary, R. (2010c). Dimensions of mind. Journal of Phenomenology and the Cognitive Sciences, 9 (4): 561-578.
Mitcham, C. (1994). Thinking through Technology: The Path between Engineering and Philosophy. London: The University of Chicago Press.
Merleau-Ponty, M. (2002). Phenomenology of Perception. Translated by Smith, C. London: Routledge Press.
Noe, A. (2004). Action in Perception. Cambridge: The MIT Press.
Noe, A. (2015). Strange Tools: Art and Human Nature. New York: Hill and Wang.
O’Regan, K. J. & Noe, A. (2001). A sensorimotor account of vision and visual consciousness. Journal of Behavioral and Brain Sciences, 24 (5): 939–1031.
Onians, J. (2002). Greek temple and Greek brain, in Body and Building: Essays on the Changing Relation of Body and Architecture, edited by Dodds, G. & Tavernor, R. Cambridge: The MIT Press.
Pallasma, J. (2009). The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture. West Sussex: Wilet & Sons Ltd.
Pallasma, J., Mallgrave, H. F. & Arbib, M. (2013). Architecture and Neuroscience. The Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, Finland: Oy Nord Print Ab.
Robbins, Ph. & Aydede, M. (2009). The Cambridge Handbook of Situated Cognition. NewYork: Cambridge University Press.
Rowlands, M. (2009). The extended mind and religious thought, Journal of Zygon, 44(3): 628-641.
Sirowy, B. (2010). Phenomenological Concepts in Architecture: Towards a User-Oriented Practice. Oslo: Arkitektur-og designhøgskolen i.
Soergel, Ph. M. (2005). Arts and Humanities through the Eras: The Age of the Baroque and Enlightenment (1600–1800). Detroit, Michigan: Thomson Gale.
Spiegelberg, H. (1994). The Phenomenological Movement: A Historical Introduction. London: Springer.
Starr, G. G. (2013). Feeling Beauty: The Neuroscience of Aesthetic Experience. Cambridge: The MIT Press.
Steadman, Ph. (2008). The Evolution of Designs: Biological Analogy in Architecture and the Applied Arts. London: Routledge Press.
Sterne, J. (2006). Communication as Techne, in Communication as: Perspectives on Theory. Edited by Shepherd, G.J., Jefferey, St. J. & striphas,T. London: Sage Publications.
Sutton, J. (2005). Memory and the extended mind: embodiment, cognition, and culture. Journal of Cognition Process, 6 (4): 223–226.
Sutton, J. (2010). Exograms and Interdisciplinarity: History, the Extended Mind, and the Civilizing Process. In The Extended Mind, edited by. Menary, R. Cambridge: The MIT Press.
Thompson, E. (2010). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Science of Mind. Cambridge: Harvard University Press.
Varela, F., Thompson, E. & Rosch, E. (1993). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: The MIT Press.
Wheeler, M. (2010). In defense of extended functionalism, in: The Extended Mind. edited by Menary, R. Cambridge: The MIT Press.
Wilson, R. A. (2001). The case for sensorimotor coding in working memory. Journal of Psychonomic Bulletin and Review, 8 (1): 49–57.
Wilson, R. A. (2004). Boundaries of the Mind: The Individual in the Fragile Sciences: Cognition. NewYork: Cambridge University Press.
Wilson, R. A & Clark, A. (2009). How to Situate Cognition: Letting Nature Take its Course. In The Cambridge Handbook of Situated Cognition, ed. Philip, R. & Aydede, M. Cambridge University Press.
Wilson, R. A. & Foglia, L. (2017). Embodied Cognition, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). Available from: https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/embodied-cognition.
Woelert, P. (2011). Human cognition, space, and the sedimentation of meaning. Journal of Phenomenology and the Cognitive Sciences, 10 (1): 113–137.
Yong, L L. (1996). The development of Hindu-Arabic and traditional Chinese arithmetic. Journal of Chinese Science, (13): 35–54.