کاربست های مدل مفهومی نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 سازمان نوسازی شهر تهران

چکیده

با توسعه نگرش سیستمی در شهرسازی که سعی دارد فعالیت‌های مختلف متناسب با ماهیت محیط انسانی و روابط میان آنها را معلوم کند، تکنیک‌های مختلفی به‌ وجود آمد که یکی از مهم‌ترین آنها مدل‌ها هستند. در واقع مدل، بازسازی ساده واقعیت است که پیچیدگی آشکار جهان واقعی را کاهش داده و آن را به حالتی که قابل درک بوده درمی‌آورد. لذا، مدل‌های مفهومی و ادراکی برای درک، تفسیر و اصلاح واقعیت‌ها در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد. باتوجه به پیچیدگی‌های مسایل شهری ضرورت امکان بهره‌برداری از آموزه‌ها و تجارب گذشته نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از مدل‌ها، به ویژه مدل مفهومی که برخاسته از نظریه‌ای بومی بوده و با شرایط زمینه‌ای کشور ما سازگاری داشته باشد بیش از پیش احساس می‌شود.
"نظریه نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده شهری" به عنوان یک نظریه بومی، که با تأکید بر تولید الگوی نوآورانه در جهت پاسخ به نیازِ امروزِ نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ایران ارایه شده است، مدل مفهومی خود را به عنوان مدلی کاربردی، جهت عینیت‌بخشیدن و تحقق اصول این نظریه ارایه کرده است. مدل مفهومی نوسازی متوازن به عنوان الگوی مدیریت توازن بنیان، با رویکردی پیش‌نگرانه، پیش‌گیرانه و توسعه‌مبنا سعی درهدایت به سمت بازگرداندن توازن و جلوگیری از خروج و عدول از توازن در سیستم نوسازی بافت، محدوده‌ها و محله‌های هدف دارد.
روش انجام این پژوهش با تأکید بر روش تحقیق علمی، دستیابی به هدف توازن در مسیر بررسی، شناخت و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن است. این امر با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با شناسایی عوامل تأثیرگذار در شبکه‌های نه‌گانه و به روش دوپارگی‌های متوالی صورت می‌گیرد. استفاده از ساختار
خوشه‌ای سلسله‌مراتبی مجموعاً یک سیستم یا سامانه نوسازی بافت یا محله را تشکیل می‌دهد که به عنوان یک سیستم از سیستمی کلی شهر به حساب می‌آید. مدل کاربردی قابل استفاده، مدلی دوبعدی شامل عناصر نمایه و اجزای مدل، ضریب توازن، انحراف از توازن، معادله توازن و سرانجام کاربست‌های سه‌گانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Conceptual Model of Balanced Renovation in Distressed Urban decay

نویسندگان [English]

  • Alireza Andalib 1
  • Mohammad reza Ebrahimi 2
1 Islamic Azad University, Science and research, Tehran.
2 Tehran Renovation Organization
چکیده [English]

With the development of the systemic approach in urban planning that attempted to identify various activities that determine the nature of the human environment and the relationships between them, various techniques have been developed, one of the most important of which is the models. In fact, a models is a simple reformation of reality which reduces the apparent complexity of the real world and transforms it into an understandable form. Therefore, conceptual and perceptual models are used to understand, interpret, and reform the facts in everyday lives. With regard to the complexities of urban issues, the possibility of exploiting from past teachings and experiences in the renovation of distressed urban textures, especially the conceptual model, that is derived from a domestic theory and is compatible with the circumstances in our country is being felt even more than before.
As a domestic theory, "The theory of balanced renovation in distressed urban fabrics", which has been proposed with emphasis on producing an innovative pattern in response to today’s needs for the renovation of these urban fabrics in Iran, has presented its conceptual model as a practical model in order to objectify and substantiate the principals of this theory. As a balance-based management, the balanced renovation conceptual model tries to guide towards bringing back the balance and to prevent deviating or getting out of balance in the renovation system of textures, areas and target districts.
The method of this research, with emphasis on the scientific research method, is to achieve the goal of balance while studying, recognizing and identifying the components that affect it. This is done by exploratory factor analysis and by identifying the factors affecting the nine networks and using successive dichotomies. The use of hierarchical cluster structure, in total, shapes a texture or neighborhood renovating system which is considered as a system derived from the general system of the city. The applicable-functional model is a two-dimensional model including index elements and model components, balance coefficients, deviation from balance, balance equation, and finally triple applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application
  • Balanced renovation
  • Conceptual model
  • System
  • network
  • Distressed Urban decay
ایران‌نژاد پاریزی، مهدی. (1382). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران : نشر مدیران.
حافظ‌‌‌ نیا، محمد. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی.تهران : سمت.
رزاقی، افشین. (1381). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران : پیکان.
عبدی دانش‌پور، زهره. (1387). درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تأکید ویژه بر برنامه‌ریزی شهری. تهران : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
عندلیب، علیرضا. (1396). اصول نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده شهری. باغ نظر، 14(48) : 16-5.
گرجی، ابراهیم و برخورداری، سجاد. (1388). مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران : ثالث.