دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 5-76 
تداوم فرهنگی در نقاشی مدرن عراق بین سال های 1950 و 1980

صفحه 39-48

شکیبا شریفیان؛ مهدی محمدزاده؛ سیلویا نف؛ مصطفی مهرایین