ابزارهای تحلیلی در معماری منظر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه شهرکرد

چکیده

 معماری منظر رویکردی چند بعدی بوده که صاحبنظران ابعاد مختلفی برای آن تعریف کرد هاند. علاوه بر آن حرفه ای بین
رشته ای است که طی تعامل با دانش های مختلف راه خود را می یابد. محیط زیست طبیعی و فرهنگی، اوقات فراغت،
هنرهای تجسمی، علوم انسانی، دانش های فنی مربوط به شناخت طبیعت، گونه های گیاهی، تأسیسات زیرساختی و بسیاری
زمینه های دیگر در فرایندی هدفدار به کمک گرفته می شوند تا تئوری معماری منظر حاصل آید. بررسی علمی این رشته
به دلیل متغیرهای زیاد دخیل در آن از پیچیدگی زیادی برخوردار است. علی رغم تحقیقاتی که در رابطه با ابعاد معماری
منظر و کیفیت آن انجام شده، هنوز چارچوب و روشی مشخص برای بررسی مطالعات مربوط به این حوزه، اندک است. لذا
تحقیق پیش رو در راستای این موضوع و با هدف شناخت ابزارهای عمد های تدوین شده که در ارتباط با تجزیه و تحلیل و
ارزیابی ابعاد گوناگون منظر وجود دارد، و در پی آن است که مطالعات مربوط به حوزه منظر را تا حدودی قاعده مند سازد.
ابزارهای تحلیلی ذکر شده در متن با رجوع به مطالعات پیشین گردآوری شده و سپس براساس موضوع مورد مطالعه خود
در چارچوب اهداف ذکر شده برای معماری منظر، دسته بندی شد هاند. پس از معرفی اجمالی تعدادی از آنها، در نهایت پنج
مورد شامل
 
LAA، VIA، EIA، SEA و SIA با موضوعات زیباشناسانه، زیس تمحیطی و فرهنگی اجتماعی که از جامعیت
بیشتری برخوردارند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. ویژگی های هر ابزار در قالب روش ها و تکنی ک های متفاوت برای پیشبرد
فرایند، شرح داده شده و درنهایت بررسی تطبیقی میان ابزارهای هر رویکرد به منظور شناخت بهتر و سهولت انتخاب آنها
صورت گرفته است. نتیجه این مقاله مشخ صکننده چارچوبی از دسته بندی و معرفی ابزارهای کاربردی و جامع تر برای
تحلیل منظر براساس هدف و تکنیک های تجزیه و تحلیل بوده که می تواند تحقیقی پایه در زمینه مطالعات ابعاد گوناگون
منظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Tools in Landscape Architecture

نویسندگان [English]

  • sahar noorizade 1
  • Kaveh Seidaei 2
1 shahid beheshti university
چکیده [English]

Landscape architecture is a multidimensional approach that experts definit various aspects for it. Also, it is
a interdisciplinary profession that find its way by interaction with different sciences. Cultural and natural
environment, leisure times, visual arts, humanities sciences, technical sciences that are related to the nature
understanding, plant species, infrastructures and many other fields are used in a target and arranged process
for achieving the theory of landscape architecture. because of involving numerous variables parameters,
academic review of this field has so many complexities. Despite of existing of researches that have been
done in related to the landscape architecture dimentions and its qualities, there is a few specific methods
and frameworks for checking the studies of this field yet. So this article is codified in the same line with
this issue and the aim of it, is recognition of major tools that are related to analysing of different dimentions
of landscape. It wants to make regular and arranged the studies of landscape field approximately. Analysis
tools mentioned in the article are collected with reference to previous studies and then are catogorized based
on their studing subject in the framework of mentioned objects for the landscape architecture. After a brief
introduction of some tools, finally five case of them inclusive of LAA, VIA, EIA, SEA, SIA with aesthetics,
environmental and sociocultural subjects and are more comprehensive are studied more. Characteristics
of each tool in terms of methods and techniques to advance the process are described. finally we have an
comparative checking between tools of an object to better understanding and ease selection. The conclusion
of this article is determiner of a framework for classifing and introduction of existing methods of landscape
analysing based on objects, tools and analysis techniques and can be a base article in the field of different
dimentions of landscape studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • Objects
  • Tools
  • Analysis
کریمی مشاور، مهرداد. 1393 . شیوه ها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر. باغ نظر، ) 29 ( : 80 - 71 .
منصوری، امیر. 1383 . درآمدی بر شناخت معماری منظر. باغ نظر، ) 2( : 78 - 69 .
Bond, S. (2002). Ecological footprint. Stockholm: WWF-UK publishing.
Canter, L. (1999). Environmental Impact Assessment. Florida: CRC Press LLC.
Davis, L. (2006). Draft Review Literature Review Of Life Cycle Costing (Lcc) And Life Cycle Assessment (Lca)
Department of the Environment and Heritage. (2005). Socio-Economic Impact Assessment Toolkit.
سحر نوری زاده، کاوه صیدانی/ با غنظر، 14 ) 47 ( : 76 - 65
Do Rosário Partidário, M. (2012). Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide.Portuguese Environment
Agency and Redes Energéticas Nacionais (REN), SA.
Lawlor, K. (2013). Methods For Assessing And Evaluating Social Impacts Of Program-Level Redd. Virginia: FCMC.
IIED (International Institute for Environment and Development).(2005). Environmental Management Systems
(EMS). London: Supported by DFID and Irish Aid.
Garcia, R. (2015). Landscape and Aesthetics Design Manual. Texas Department of Transportation
Karimi moshaver, Mehrdad. 2014. Methods, Techniques and Tools in Urban Visual Analysis. Bagh- e Nazar, (29):
3-10.
Landscape Institute, I.E.M.A. (2013). Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. New York: Routledge
publishing.
Mansouri, S. A. (2004). Introduction to understanding landscape architecture. Bagh- e Nazar, 1 (2): 69-78.
Mark Smith, D. & Bouhnet, I. (2007). Planning Future Landscapes in the Wet Tropics of Australia: A Social –
Ecological Framework.
Landscape and Urban Planning.
Marshall, H. & Norris, G. (1995). Multiattribute Decision Analysis Method for Evaluating Buildings. NISTIR
publishing
Scott, G. Gender Impact Assessment Toolkit. Weed publishing.
Seppala, J. (2003). Life Cycle Impact Assessment Based On Decision Analysis. Helsinki University of Technology
Sundli Tveit, M., Ode Sang, A. & M.hagerhall, C. (2012). Scenic beauty: Visual landscape assessment and human
landscape perception.
Talor, J. (2004). Landscape and visual assessment guidance for wind energy farm development. Municipality of grey
highland.
UNEP. (2002). EIA Training Resource Manual. Second edition.
United Nations New York. (2014). System of Environmental. Economic Accounting 2012 Central Framework
Vanclay, F. (2015). Social impact assessment, International Association for Impact Assessment.