نویسنده = حسین سلطان زاده
تأثیر معماری خانه‌های چوبی روسیه بر خانه‌های چوبی گمیشان

دوره 19، شماره 106، فروردین 1401، صفحه 19-32

10.22034/bagh.2021.280102.4854

حنانه ملک محمدی بیدهندی؛ حسین سلطان زاده؛ مریم ارمغان


بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 29-38

غلامرضا ابراهیمی؛ حسین سلطان زاده؛ غزال کرامتی


رابطة جنسیت و فضا در عرصه های خصوصی و عمومی دورة قاجار

دوره 12، شماره 37، بهمن 1394، صفحه 29-40

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف