تعداد مقالات: 772

78. جایگاه مزارع و باغ‌ها در شکل‌گیری و توسعۀ شهر تاریخی نراق

دوره 17، شماره 86، مرداد 1399، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2020.171199.3987

علی عمرانی پور؛ حمیدرضا جیحانی؛ فاطمه رجبی


80. واکاوی ریشه‌های تاریخ در رویکرد بیوگرافی منظر

دوره 17، شماره 85، تیر 1399، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2020.133279.3591

مریم رضایی قلعه؛ محمدتقی پیربابایی


84. تبیین تأثیر جریان‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های 1300 تا 1357 بر شکل‌گیری یادمان‌های آرامگاهی ایران معاصر

دوره 17، شماره 89، آبان 1399، صفحه 5-18

10.22034/bagh.2020.199826.4282

معصومه یاوری کلور؛ سیمون آیوازیان؛ فرهاد فخار تهرانی؛ اصغر ساعد سمیعی


85. بازتعریف هستی‌‌شناختی مکان به‌مثابۀ امر شهری-رابطه‌ای

دوره 17، شماره 90، آذر 1399، صفحه 5-18

10.22034/bagh.2020.202498.4316

رضا بصیری مژدهی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مهران علی الحسابی