در جست وجوی مدلی برای ارتقای مفهوم «دلبندی به مکان » (نمونۀ موردی: دانشگاه هنر)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استاد، گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

3 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: دلبندی به مکان از مهم‌ترین ابعاد رابطۀ انسان و مکان است و یک مکان دلبند مکانی است که از توانایی‌‌های ایجاد ارتباط و برقراری پیوند بین خود و انسان بهره‌‌مند باشد. دلبندی به مکان در رویکردها و تئوری‌های متعددی وارد شده و تعاریف بسیاری نیز ذکر شده است، ولی نبود تعریف دقیق و محض از کیفیت معنامندی مکان در رشته‌‌های طراحی موجب سردرگمی و بلاتکلیفی طراحان در شناخت و استفاده از عوامل ایجاد این سطح معنایی شده است. در این پژوهش، با مرور ادبیات مربوطه، ضمن تعریف این کیفیت معنامند مکانی، رابطة هم‌بستگى مشخصه‌هاى مکان و معناى دلبندی به مکان را، که در مطالعات پیشین تبیین شده است، تفسیر و با تکیه بر یافته‌هاى این تحقیقات، به مطالعه در این حوزه برای یافتن وجوه و عوامل مداخله‌‌گر و همچنین ابزار اندازه‌‌گیری آن و درنهایت مدلی براى ارتقاى این کیفیت درمکان پرداخته شده است.
هدف پژوهش: این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «مؤلفه‌های سازندۀ دلبندی به مکان در دانشگاه هنر کدام‌اند؟»، بر آن است که با تکیه بر یافته‌‌های تحقیقات پیشین، مدلی برای تبیین و ارتقای کیفیت دلبندی به مکان و شناسایی خلأ موجود در آنها ارائه کند و نیز راهکارهایی برای رهایی طراحان از سردرگمی و بلاتکلیفی در شناخت مفهوم دلبندی به مکان بیابد.
روش پژوهش: این پژوهش با اتکا به رویکرد کیفی از روش نظریۀ داده‌مبنا استفاده کرده است.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر مدلی ارائه می‌‌کند که در آن سه محرک پس‌‌زمینه، زمینه و پیش‌‌زمینه مؤلفه‌‌های دلبندی به مکان در فضاهای آموزشی محسوب می‌‌شوند. در تمام پاسخ‌های دریافت‌شده از مشارکت‌کنندگان، چه در سؤالات مربوط به تجربۀ شخصی فرد از مکان دانشگاه هنر و چه در سؤالات کلی مربوط به تجربۀ شخصی فرد از زندگی، علی‌رغم تفاوت‌های موجود، همگی به هر سه محرک اشاره کرده‌اند که در آن محرک‌‌های «پس‌‌زمینه» به‌عنوان پیوند درون‌ذهنی و «زمینه» به‌عنوان واقعیت یا همان لحظۀ حضور انسان در مکان حضور دارند و از هم‌‌پوشانی آن دو، به‌همراه آرزوها و درخواست‌‌های شخصی در آن زمان محرک سوم یعنی «پیش‌‌زمینه» پدید می‌‌آید و در مجموع اکوسیستمی را ایجاد میک‌ند که کلیۀ اجزا در آن نقش داشته و عامل اصلی قضاوت انسان از مکان است. اگرچه امکان مطالعۀ جداگانۀ عوامل هر یک از محرک‌‌ها (چنانچه محققان سابق این‌گونه به مطالعۀ عوامل دلبندی به مکان پرداخته‌‌اند) امکان‌پذیر است، با این حال در انتها و پس از ادغام آنها با یکدیگر، امکان تجزیۀ آنها در قالب مجموعه‌‌های ساده و تمییزشان به عناصر منفرد، وجود نداشته و هم‌پیوندی نهانی را در بر دارد که مبنای مفهوم دلبندی به مکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In the Quest of a Model to Improve the Concept of Place Attachment (Case Study: The University of Art)

نویسندگان [English]

 • Alireza Mostaghni 1
 • Maghsood Farasatkhah 2
 • Parinaz Mizban 3
1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, The University of Art, Tehran, Iran.
2 Full Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education Planning, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, The University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Place attachment is one of the most important dimensions of the relationship between humans and places and the place is the one that has the power to establish connection and bonding between place itself and human being. Although the concept of place attachment and its attributes are rooted in many approaches and theories, the scarcity of a precise definition of place attachment discipline has confused designers in recognizing and using the factors of such a semantic level. By reviewing the respective literature in this research, while defining this meaningful spatial quality, the correlation between place characteristics and the meaning of place attachment - which has been explained in previous studies – has been interpreted and studied in this field. It is because of finding the forms and the interfering factors as well as its measurement tools. Finally, the goal is to find a model for ameliorating this quality in place based on the findings of this research.
Research objective: Answering the question “What are the constructive components of place attachment in Art University?”, this research’s purpose is to present a model to explain and ameliorate place attachment quality relying on findings of previous studies, identifying the gap in them and also finding solutions to liberate designers from bewilderment and uncertainty in understanding the concept of place attachment are among the objectives of the research.
Research method: This research has used the data-based theory method relying on a qualitative approach.
Conclusion: This study attempts to interpret and assess the perception of the students of the University of Arts of place attachment to develop a theory that can fill the theoretical and practical gap in the study of place attachment. It used qualitative research using data-based theory in this direction. This study presents a model in which the three stimuli of background, setting and foreground are considered as components of place attachment in educational spaces. In all the answers received from the participants, whether in the questions related to the personal experience of the person from the location of the University of Arts or in the general questions related to the personal life experience of the person, despite the differences, they all mentioned the three stimuli in which the “background” stimuli are present as an intra-mental connection and the “setting” as reality or the moment of human presence in the place and from the overlap of the two, along with personal wishes and desires at that time the third stimulus, foreground, emerges. In general, it creates an ecosystem in which all components play a role and it is the main factor in the human judgment of place. Although it is possible to study the factors of each of the stimuli separately (as previous researchers have studied place attachment factors this way), in the end and after merging them, it is not possible to break them down into simple sets and distinguish them as individual elements and results in a secret connection which is the basis of the concept of place attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Place
 • Place Attachment
 • Components of Place Attachment
 1. استرواس، انسلم و کوربین، جولیت ام. (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای (ترجمۀ ابراهیم افشار). تهران: نی.
 2. ترکمان، مژگان؛ جلالیان، سارا و دژدار، امید. (1395). نقش معماری و عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان. شباک، 2(11)، 1-14.
 3. جوان فروزنده، علی‌‌ و مطلبی، قاسم. (1390). مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل‌دهندۀ آن. هویت‌‌شهر، 5(8)، 27-37.
 4. طاهر طلوع‌دل، محمدصادق و زینب امینی‌فر، زینب. (1395). بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی. فناوری آموزش، 10(4)، 271-279.
 5. عظمتی، حمیدرضا؛ پرویزی، رضا؛ کریمی آذری، امیررضا و آقابیگی کلاکی، مریم. (1395). اصول طراحی مؤثر در ارتقای خلاقیت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی، نمونۀ موردی: دبیرستان‌های دخترانۀ شهر لاهیجان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(2)، 121-142.
 6. فراستخواه، مقصود. (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی: با تأکید بر نظریۀ برپایه (گراندید تئوری GTM). تهران: آگاه.
 7. فلاحت، محمدصادق. (1385). مفهوم حس مکان و عوامل شکل‌‌دهندۀ آن. هنرهای زیبا، (26)، 57-66.
 8. قلعه‌‌نویی، محمود؛ زمانی، بهادر و پیمانفر، سپیده. (1396). فراتحلیل مطالعات دلبستگی به مکان. مدیریت شهری، 16(48)، 87-95.
 9. گال، مردیت دامین؛ بورگ، والتر و گال، جویس. (1393). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت.
 10. لطف عطا، آیناز. (1387). تأثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیط‌های آموزشی (ابتدایی) در شهر. مدیریت شهری، 6(21)، 73-90.
 11. لغت‌نامۀ دهخدا. (1334). به کوشش علی‌اکبر دهخدا و محمد معین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 12. مرتضوی، شهرناز. (1376). فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط. تهران: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
 13. مردمی، کریم و دلشاد، مهسا. (1389). محیط یادگیری انعطاف‌پذیر، (جهان کودک تجربه‌پذیر، سیستم آموزشی تغییرپذیر). معماری و شهرسازی ایران، 1(1).
 14. نصر اصفهانی، احمدرضا و ساعدی، عاطفه. (1381). تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، (4).

Alexander, L. A. (2008). Meaning of place: exploring long-term resident’s attachment to the physical environmental in Northern New Hampshire (doctoral dissertation). Antioch University, New England.

Altman, I. & Low, S. M. (1992). Place Attachment: A Conceptual Inquiry. New York: Plenum.

Bamberg, S. & Moser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14-25.

Blaut, J. M. & Stea, D. (1974). Mapping at the age of three. Journal of Geography, (73), 5-9.

Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M. & Ercolani, A. P. (1999). Ultidimensional perception of residential environment quality and neighbourhood attachment in the urban environment. Journal of Environmental Psychology, 19(4), 331-352.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss (vol. 1: Attachment). New York: Basic Books.

Bricker, K. S. & Kerstetter, D. L. (2000). Level of specialization and place attachment: An exploratory study of whitewater recreationists. Leisure Sciences, (22), 233-257.

Brown, B. B. & Perkins, D. (1992). Disruptions in place attachment. in I. Altman & S. M. Low (eds.), Place Attachment (pp. 279-304). New York: Plenum.

Brown, B., Perkins, D. D. & Brown, G. (2003). Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis. Journal of Environmental Psychology, 23(3), 259-271.

Campbell K. E. & Lee, B. A. (1992). Sources of Personal Neighbor Networks: Social Integration, Need, or Time? Social Forces, 70(4), 1077–1100.

Childress, R. & Gillis. J. S. (1977). A study of pretherapy role induction as an influence process. Journal of Clinical Psychology, 33(2), 540–544.

Cohen, Y. S. & Shinar, A. (1985). Neighborhoods and Friendship Networks: A Study of Three Residential Neighborhoods in Jerusalem (Department of Geography Research Paper). The University of Chicago.

Cross, J. E. (2001). Conceptualizing Community Attachment. Retrieved from http://www.ruralsocoilogy.org/annual-meeting/2001/CrossJennifer.pdf

Cuba, L. & Hummon, D. (1993). A place to call home: Identification with dwelling, community and region. The Sociological Quarterly, 34(1), 111-131.

Cuthbert, A. R. (2006). The Form of Cities. Australasia: Blackwell.

Downs, R. & Stea, D. (1973). Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior. Chicago: Aldine.

Fridgen, J. D. (1987). Environmental psychology and tourism. Annals of Tourism Research, 11(1), 19-39.

Fried, M. & Gleicher, P. (2000) some sources of satisfaction in an urban slum. Journal of Environmental Planners, (27), 305-315.

Gibson, J. J. (1976). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.

Gifford, R. (2002). Environmental Psychology: Principles and Practice. Collville: Optimal Books.

Giuliani, M V. & Feldman, R. (1993). Place attachment in a developmental and cultural context. Journal of Environmental Psychology, (13), 267-274.

Hammitt, W. E., Backlund, E. A. & Bixler, R. D. (2004). Experience use history, place bonding and resource substitution of trout anglers during recreation engagements. Journal of Leisure Research, 36(3), 356-378.

Hansen, J. M. & Childs, J. (1998). Creating a school where people like to be. Educational leadership, 56(1), 7-14.

Hong, S., Ping, K. & Pong, R. (2005). People living in ageing buildings: Their quality of life and sense of belonging .Environmental Psychology, (3), 347-360.

Hur, M. & Morrow Jones. H. (2008). Factors that influence residents' satisfaction with neighborhoods. Environment and Behavior, (40), 619-635.

Kaplan, S. (1973). Image and Environment: Cognitive Maps in Perception and Thought. Chicago: Aldine.

Khalil, M. & Saar, V. (2009). The classroom learning environment as perceived by students in Arab elementary schools. Learn Environ Res, 12(2), 56-143.

Kitchin, R. (1994). Cognitive maps: What are they and why study them? Environmental Psychology, (14), 1-19.

Knez. I. (2005). Attachment and identity as related to a place and its perceived climate. Journal of Environmental Psychology, (25), 207-218

Lawrence, D. L. (1992). Transcendence of place. in I. Altman & S. Low (eds.), Place Attachment (pp. 65-85). New York: Plenum.

Lewicka, M. (2009).What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of Environmental Psychology, (30), 35-51.

Lovejoy, K., Handy, S. & Mokhtarian, P. (2010). Neighborhood satisfaction in suburban versus traditional environments: An evaluation of contributing characteristics in eight California neighborhoods. Landscape and Urban Planning, 97(1), 37-48.

Lund, H. (2002). Pedestrian Environments and Sense of Community March 2002. Journal of Planning Education and Research, 21(3), 301-312

Mazumdar, S. & Mazumdar, S. (2004). Religion and place attachment: a study of sacred places. Journal of Environmental Psychology, 24(3), 385-397.

Merleau-Ponty, M. (1964). Cézanne’s doubt. in Sense and Non-Sense. Evanston: Northwestern University Press.

Mesch, G. S. & Manor, O. (1998). Social ties, environmental perception and local attachment. Environment and Behavior, (30), 504-519.

Milligan, M. J. (1998). Interactional past and potential: the social construction of place attachment. Symbolic Interaction, (21), 1-33.

Montgomery, J. (1998). Making a city: urbanity, vitality and urban design. Journal of Urban Design, 3(1), 93-116.

Nasar. J. L. (1998). The Evaluative Image of the City. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Neisser, U. (1976). Cognition and Reality. San Francisco: W. H. Freeman.

Norberg-Schulz, Ch. (1976). Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory: The Phenomenon of Place. New York: Princeton Architectural Press.

Piaget, J. & Inhelder, B. (1956). The Child’s Conception of Space. London: Routledge & Kegan Paul.

Pretty, G. H., Chipuer, H. M. & Bramston, P. (2003). Sense of Place amongst Adolescents and Adults in Two Rural Australian Towns: The discriminating features of place attachment, sense of community and place dependence in relation to place identity. Journal of Environmental Psychology, (23), 273-287.

Raymond, C. M., Brown, G. & Weber, D. (2010). The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental connections. Journal of Environmental Psychology, (30), 422-434.

Relph, E. (1976). Place and Placelessness. London: Pion Limited.

Riger, S. & Lavrakas, P. J. (1981). Community ties: Patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods. American Journal of Community Psychology, 9(1), 55-66.

Riley, R. B. (1992). Attachment to the ordinary landscape. in I. Altman & S. M. Low (eds.), Place Attachment (pp. 13-35). New York: Plenum.

Rivlin, L. (1987). The neighborhood, personal identity and group affiliation. in I. Altman & A. Wandersman (eds.), Neighborhood and Community Environments (pp. 1-34). New York: Plenum.

Rollero, Ch. & Piccolo, N. (2010). Place attachment and identification and environment perception: an empirical study. Journal of Environmental Psychology, (30), 198-205.

Rubinstein, R. L. & Parmelee, P. A. (1992). Attachment to place and representation of the life course by the elderly. in I. Altman & S. M. Low (eds.), Place Attachment (pp. 139-163). New York: Plenum.

Sanoff, H. (1970). Residential Patterns of Racial Change: A Study of a Southern City, Raleigh. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED102267.pdf

Scannell, L. & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: a tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology, (30), 1-10.

Schreyer, R., Jacob, G. & White, R. (1981). Environmental meaning as a determinant of spatial behavior in recreation. in J. Frazier & B. Epstein (eds.), Proceedings of the Applied Geography Conferences, 4, 294-300, Binghamton.

Shamai, Sh. (1991). Sense of place: an empirical measurement. Geoforum, 22(3), 347-358.

Shumaker, S. A. & Taylor, R. B. (1983). Toward a classification of people-place relationships: A model of attachment to place. in N. R. Feimer & E. S. Geller (eds.), Environmental Psychology: Directions and Perspectives (pp. 219-256). New York: Praeger.

Siegel, A. W. & Cousins, J. H. (1985). The symbolizing and symbolized child in the enterprise of cognitive mapping. in R. Cohen (ed.), The Development of Spatial Cognition (pp. 10-23). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Spencer, C. & Blades, M. (1986). Pattern and process: A review essay on the relationship between behavioral geography and environmental psychology. Progress in Human Geography, (10), 230-248.

Spencer, C., Blades, M. & Morsley, K. (1989). The Child in the Physical Environment. Chichester: Wiley.

Stedman, R. C. (2003). Is it really a social construction? The contribution of physical environment to sense of place. Society and Natural Resources, (16), 671-685.

Stokols, D. & Shumaker, S. A. (1981). People in places: a transactional view of settings. in J. Harvey (ed.), Cognition, Social Behavior and the environment (pp. 441-488). Hillsdale: Erlbaum.

Triandis, H. C . (1994). Culture and Social Behavior. New York: McGraw-Hill.

Tuan, Y. F. (1974). Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Tuan, Y. F. (1975). Images and mental maps. Annals of Association of American geographers, 63(2), 205-213.

Tversky, B. (1992). Distortions in cognitive maps. Geoforum, 23(2), 131-138.

Twigger-Ross, C. & Uzzell, D. (1996). Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology, 16(3), 205-220.

Vaske, J. J. & Korbin, K. C. (2001). Place attachment and environmentally responsible behavior. The Journal of Environmental Education, 32(4), 16-21.

Williams, D. R. & Vaske, J. (2003). The measurement of place attachment: validity and generalizability of a psychometric approach. Forest Science, (49), 830-840.

Wood, D. & Beck, R. (1990). Tour personality: The interdependence of environmental orientation and interpersonal behaviour. Journal of Environmental Psychology, (10), 177-207.