دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، دی 1393 
نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه‌های مؤثر از منظر نشانه‌شناسی

صفحه 55-66

صدیقه احمدیان باغبادرانی؛ عفت السادات افضل طوسی؛ منصور حسامی کرمانی


الگوی هولوگرافیک در سیر تکاملی شهر (شهر مورد مطالعه : آمل)

صفحه 89-98

روح اله رحیمی؛ علی محمدی؛ شکرالله حسن زاده داوودی


معیارهای شاکله بوم‌شهر از دیدگاه نظریه‌پردازان

صفحه 99-108

سیده شفق شریفیان بارفروش؛ مجید مفیدی شمیرانی