الگوی هولوگرافیک در سیر تکاملی شهر (شهر مورد مطالعه : آمل)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مسالة «خلق کلیت» یا حفظ و تکوین آن، از کوچکترین اجزا در معماری گرفته تا منظر شهری چیزی است که امروزه طراحان را به طور جدی با خود درگیر کرده است. رشد شهر نه زادة ذهن یک نفر است و نه زادة یک گروه منسجم از اذهان. بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فرآیندی است که از سالهای بسیار دور آغاز شده است. شناخت معماری و شهرسازی تاریخی میتواند زمینة مناسبی برای درک الگوهای سنتّی پدید آورد تا با توجه به آن بتوان آثاری خلق کرد که ضمن دارا بودن خصوصیات کالبدی و کارکردیِ مناسب، از هویت فرهنگی شایستهای نیز برخوردار باشد. در نظری به شهرهای تاریخی میتوان آنها را همچون کلیتی جامع و منسجم ادراک کرد. این جامعیت نه تنها در کلِ شهر بلکه در کوچکترین اجزای آن نیز احساس شدنی است. براساس نظریة هولوگرافیک، کل در درون جزیی است، که در درون کل است ". این فرضیه با ملاحظة چگونگی تبدیل دیدگاه هولوگرافیکی به الگویی که بتواند وجود"کل در اجزا را در معماری و شهرسازی پوشش دهد، با تحلیل بافت تاریخی شهر آمل مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این نوشتار، تبیین الگوی هولوگرافیک در شناخت عمده‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در رشد و توسعه مشتمل بر مفهوم شهر، بافت و محله است. این «الگو» می‌تواند با پرهیز از تقلید یا تکرار کار گذشتگان، تجربیات آنان را در قالب آثار متنوع معماری نمایان سازد. در این مقاله تلاش شده در قدم اول اندیشة هولوگرافیکی دانشمندان و عرفا تعریف شود و در پایان پیرو دیدگاه هولوگرافیکی به کشف الگوی مناسبی جهت تحلیل آثار معماری و شهرسازی دست یابیم تا در خدمت تعمیقِ تحقیق در تاریخ معماری ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Holographic model for the evolution of the city (A case study: Amol)

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rahimi
  • Ali Mohammadi
  • Shokrollah Hasanzadeh Davoodi
چکیده [English]

The issue of creating and maintaining totality, from the very small components to the view of city, is something that seriously challenges designers nowadays.The growth of a city neither is emerged in the mind of a person nor in the mind of a cohesive group. The texture and structure of today's cities is the consequence of a process which began long ago. Knowing the architecture and historical urbanism can provide an appropriate context to understand the traditional patterns, in respect to which, one can create works that besides having suitable structural and functional properties, they have good cultural identity. In a view on the historical cities they can be perceived as a comprehensive and coherent whole. This integrity is not only conceivable in the wholeness of city but also in its smallest possible components. According to the theory of holographic "WHOLE IS WITHIN A PART WHICH IS WITHIN A WHOLE". One of the greatest achievements of human is urbanism. The form of the city has always been and will be the relentless index of the degree of human civilization. In terms of how the city came into existence, it may just be inferred from the scope of imagination rather than observable facts. Understanding the atmosphere of historical architecture and city, a good context for understanding the traditional patterns can be provided. According to these patterns, one can create works that besides having appropriate physical and functional characteristics, demonstrate a proper cultural identity. Successful streets, spaces, villages and cities have common characteristics. These factors have been reviewed and analyzed to produce good urban design principles or objectives. Old spaces have an identity which is formed gradually and in response to local needs. Development that is sensitive to the site and its context can create a place that is worthwhile and desirable for the eyes. Development is either in direction of integration and coordination of urban fabric or undermines it. Urban design issues are often applying good and appropriate methods and also considering the fact that every building is part of a larger whole. The purpose of this paper is to explain a holographic model to identify the major effective variables in urban growth and development and to make planners, policy makers and city managers avoid the occurrence of abnormal development in the cities of our country. The major variables in this paper include the concept of context, neighborhood and region. To explain the development, a holographic pattern is defined and its function in urban development is evaluated. In this paper, it is tried to provide a brief overview of the concepts of the component and the whole, unity and diversity based on holographic theory, through which an appropriate approach is chosen to identify and examine the atmospheric or physical change of the old texture of Amol in different historical periods to date. Many theories have been proposed in this field. The method is interpretative–historical. The concepts will be reexamined through historical narrative of analyses and proofs. In this study, the statistical population is the old and historic context of Amol. Due to the large population and limited time deductive reasoning is used to identify the target population. For this purpose, Kardgar, Chaksr, Mashayi, and Paein Bazaar neighborhoods are selected as sample points. This hypothesis tries to convert holographic view to a model which can cover the existence of wholeness in components in architecture and city planning; it will be carried out by analyzing the historical texture of Amol. This paper aims to explain the holographic model to understand the major factors affecting the development; factors such as textures, neighborhoods and districts. This "model", can show their experiences in a variety of architectural works, without duplicating prior works. In this article, at first, it is tried to identify the holographic idea of scientists and then explore an appropriate pattern to analyze architectural and urban planning works and serve to deepen the study of architectural history of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Holographic theory
  • Whole and component
  • Current development of Amol