دوره و شماره: دوره 11، شماره 29، تیر 1393، صفحه 3-80 
تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار

صفحه 59-70

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حامد مضطرزاده