الگوی گسترش فضایی منطقه 13 شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این معضل به عارضة منفی پراکندگی شهری منجر شده و منشاً بسیاری از مشکلات در کشورهای در حال توسعه شده است، بنابراین بررسی الگوی گسترش شهرها یکی از مسایلی است که می‌تواند استراتژی‌های توسعه را در افق دوردست جهت توانمندسازی مدیریت شهری فراهم سازد. هدف از این پژوهش تعیین الگوی گسترش فضایی منطقه 13 شهر تهران طی سال‌های 89-1384 و ارایة راهکارهایی به منظور دستیابی به الگوی بهینه و پایدار رشد شهری است. روش پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی، به صورت مطالعات اسنادی‌ـ کتابخانه‌ای، برداشت‌های میدانی با در نظر گرفتن شاخص‌های مساحت، جمعیت و تراکم کلی مسکونی و بهره‌گیری از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن به عنوان روش‌هایی کاربردی برای تحلیل سیستماتیک الگوهای رشد شهری است. نتایج پژوهش بر‌اساس مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که منطقة مورد مطالعه طی سال‌های اخیر به صورت پراکنده رشد کرده و منجر به عارضة منفی پراکندگی شهری شده است، بر این اساس می‌توان از الگوی گسترش متمرکز درون‌بافتی (فشرده و عمودی) و در عین حال تغییر کاربری زمین‌های متعلق به پادگان نیروی هوایی و مهمات‌سازی بهره گرفت تا توسعة کالبدی منطقه روند معقولانه‌تری را طی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Extension Pattern of District 13 of Tehran City

نویسندگان [English]

  • Hasan Sajadzadeh
  • Amir Rahmani
چکیده [English]

In recent decades, cities have grown with no plan and urban boundaries have reached to extend several times bigger than its original ones during a short period of time. This problematic issue caused to negative phenomenon of urban dispersion. Also it is the source of many problems in cities in developing countries. Thus, studying the urban extension pattern is one of the issues which can provide the development strategy in order to empower the urban management in long-term. Tehran as the capital city of Iran in terms of physical growth and development had a slow growth and low compaction in the past. However, by the onset of rapid urbanization and uncontrolled rural to urban migration growth, its area has grown rapidly. It can be expected the horizontal growth pattern and urban dispersion, although the tendency to concentration and compression in recent years is observed. Regarding the major impact of the physical development pattern of each city on the stability or instability of its development, managers, administrators and urban planners must have sufficient knowledge about available physical development and physical growth of cities in order to guide this pattern to urban sustainable development. The aim of the present study is to determine the pattern of spatial extension of district 13 of Tehran city during 2006 to 2011, as well as providing solutions to achieve an optimized and sustainable city growth pattern. The research is through descriptive and analytical method as documents studies, library studies and fieldwork surveys, with considering the area, population and residential density indicates by using Holdren and Shannon Entropy as an applied method to systematic analysis of urban growth pattern in recent years. The results based on the present studies show that in the case study, the area has grown dispersal and it has caused negative occurrence of urban dispersion. Since the trend of physical expansion of city and region will continue in the case study, undoubtedly, it will be necessary to allocate some parts of open areas for construction. If its future expansion is not considered to be planned, indeed not in a long future, the region will face a lot of problems and issues which may cause loss of citizens’ welfare and failure to achieve a healthy city. Therefore, by coordinating the growth of other land uses along with residential land use growth, we can help the balanced urban growth. Accordingly, we must use the pattern of concentrated development within the inner texture (intensive and vertical) and also changing the land use of some parts of air force military land belongings in order to have a logical trend for physical development of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Extension
  • Urban Dispersion
  • Quantitative Model
  • Urban Growth