دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 3-99 

مقالۀ پژوهشی

طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلان‌شهر تهران

صفحه 3-16

سینا رزاقی اصل؛ مجتبی مهدوی نیا؛ محسن فیضی؛ عبدالهادی دانشپور


رابطة چگونگی قرارگیری ساختمان‌های بلند‌مرتبه و منظر شهری*

صفحه 89-99

مهرداد کریمی مشاور؛ سید امیر منصوری؛ علی اصغر ادیبی