ساماندهی، از واژه تا عمل؛ قرائت واژه ساماندهی در مداخلات شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قرائت واژه ساماندهی در زمینة مداخلات شهری دارای تفاسیر متفاوت و گاه متناقض است. از این رو کاربرد این واژه در عناوین طرح¬های شهری با برداشت¬های متفاوتی، در حوزه نظری و اجرایی همراه شده است. کاربرد وسیع واژه ساماندهی در عناوین طرح¬های شهری از یک سو و قلمداد شدن این واژه به عنوان واژه¬ای تخصصی از سوی دیگر، ضرورت تبیین قرائت صحیح از این واژه را مشخص می¬کند. در همین راستا مقاله حاضر حوزه واژگان، اصطلاحات و تعاریف تخصصی و حوزه تجارب موجود در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده است.
واژگان، اصطلاحات تخصصی و تعاریف آنها، نقشی مبنایی در انتقال مفاهیم، پیشبرد و گسترش علوم دارد. در زبان فارسی، واژه "ساماندهی"، دارای تعریف مشخصی در زمینه مداخلات شهری نیست. با ارزیابی زبان¬های مطرح غیر بومی (انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی) در زمینه مذکور، معادل واژه "ساماندهی" تنها در زبان فرانسه موجود است. با وجود واژه معادل در زبان فرانسه، تجربیات مداخلات شهری این کشور نیز، عملاً با برداشت¬های متفاوت و گاه متناقض همراه شده است.
ساماندهی در عرصه قوانین و مقررات داخلی به¬صورت یک عنوان مطرح شده است و منظور از آن، بهبود وضع موجود در جهت ارتقای شرایط مناسب زندگی در محدوده¬های شهری و روستایی است. طرح¬های ساماندهی شهری در عرصه تجارب داخلی و خارجی اصول مشخصی را ملاک عمل قرار نداده و گستره مداخلات با عنوان ساماندهی از رویکرد¬های یکسانی برخوردار نبوده است. به دیگر سخن واژه "ساماندهی" در طرح¬های شهری نه تنها یک اصطلاح کاربردی، بلکه فقط عنوانی خنثی بوده که هیچ¬گونه چارچوب علمی‌ـ اجرایی را در زمینه مداخلات شهری نیز تبیین نمی¬نماید. کاربرد این واژه به تنهایی رویکردی تخصصی را تبیین ننموده و در صورت استفاده، بایستی با واژگان و اصطلاحات تخصصی در زمینه مداخلات شهری همراه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From the Words to Action, “Organization” In Urban Interventions

نویسندگان [English]

  • goran erfany
  • ehsan dizani
چکیده [English]

In Urban interventions, Meaning of “Organization” has different interpretations and even paradoxes. So using of this word in urban plans titles has different reading in both theoretical and Practical parts. Large using of “organization” in urban plans titles and also using as a technical word specifies necessity of precise reading for this word. In This article two parts has analyzed, at first; words, expressions and technical definitions and then experiences.
In Persian language, there is no a precise definition for “organization”. By considering of other languages (English, French and Italian) only in French there is an equal word. In spite of having a precise word in French language, their urban intervention experiences have different interpretations and even paradoxes in meaning. In field of domestic regulations, “organization” has just mentioned as a title. In these regulations, “organization” is improving life conditions in urban and rural areas. Urban organizational plans couldn’t get a precise approach in both domestic and foreign experiences. In other words, in urban plans, “organization” is not a technical word, but it’s only a neutral title which is making clear any theoretical – practical mechanism. In order to use this word in field of urban interventions, it should be mixed with other technical expressions and words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization
  • Urban Intervention
  • Theoretical – Practical Mechanism