ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

معماری، با مجموعه احساسات و ایده¬هایی برای بهتر زیستن فرایندی است فیزیکی که در قالب ساخت و خلق بناهایی برای عملکردهای مختلف و رفع نیازهایی همچون زیست، امنیت، آسایش و نیازهای بی¬شمار دیگر بشری نمود¬ می¬یابد. شباهت¬های ناگزیر در ساخت و سازهای جوامع گوناگون طی هزاره¬ها و بر حسب نیازهای مشترک، الگوهای نسبتاً مشابهی به¬وجود آورده است و درک و فهم انسان از این فرایند، وابستگی تام به ابزار درک وی از فضا دارد. بخش¬کوچکی از جمعیت بشری که دارای ابزارهای متعارف ادراک فضا نیست، نیازمند فضایی متفاوت با دیگران است. از این میان، نابینایان فاقد ابزار اصلی درک فضا و معماری هستند. برای جلوگیری از احساس طرد شدن در ذهن قشر مذکور از یک طرف، نمی¬توان آنها را جدا از افراد سالم اجتماع و در یک محدوده مشخص محصور کرد و از طرف دیگر اختصاص یک پروژه بزرگ به درصد بسیار کمی از افراد جامعه، توجیه اقتصادی نیز نخواهد داشت و چه بسا با پیشرفت¬های روزافزون علوم و فناوری به زودی در روند طراحی معمارانه برای فضاهای مختص نابینایان در جهت رفع درصدی از مشکل نابینایی، نیازمند حفظ اصول و مبانی بصری و زیباشناختی خاص یک پروژه معماری یا معماری منظر نیز باشیم. بنابراین آنچه در این تحقیق پیش روست، تلاشی است برای تشخیص درک نابینا از معماری و ارائه الگوی صحیحی از فضای مناسب با ادراک او. اگر چه رعایت رعایت صحیح معیارها، ضوابط و استانداردهای تبیین شده توسط کارشناسان و صاحبنظران ذی¬ربط، می¬تواند شرایط مطلوب توأم با اطمینان خاطر و امنیت فضای کار و زندگی را برای نابینایان تأمین نماید، اما از آنجایی که یک نابینا نیز به هنگام فراغت و تفریح فضایی متفاوت از الگوهای تکراری روزمره را نیز طلب می¬کند، به نظر می¬رسد در بعضی شرایط خاص و متفاوت بر حسب نوع کاربری یک پروژه معماری یا معماری منظر می توان از تکرار همان الگوهای واحد طراحی، با شرط رعایت تمهیدات ویژه جهت حفظ ایمنی نابینایان، پرهیز نمود.
واژگان کلیدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blinds Perception of Architecture and Criteria and Designing Patterns for Theme

نویسندگان [English]

  • ahmadali farzin
  • arghavan sheybani
چکیده [English]

The Aim and scope of this paper is recognizing of content & history of vertical urban design as a new. Architecture is a mixture of passions and ideas for better living through building and creation of different constructions in which we remove our needs as living, security, comfort, and many countless needs of human being.
According to general equality of species societies in constructions during centuries there are some common pattern in constructions. But, regarding to human specifications in understandings and intelligence of areas which has an absolute dependence to human sensation tools, unfortunately in human societies, disabled people who doesn’t have common senses for this issue are different to the usual people, particularly blind people who are missing the main sense .on the other hand architecture mostly use the spectrum and in other words it’s a visual art. So on, in an architecture project for blind people these issue must be mentioned: In case of preventing the feeling of ostracism in these people, we can’t isolate them from normal people in some limited area and also specializing a huge project exclusively for a short percentage of population doesn’t have economical justification and also due to technological and scientific growth in recent and coming years, so that we may see such evolution that a new procedure in architectural design might be needed to be included with visual elements. So what’s beneath on this project is a quest for recognition of blinds understanding of architecture and present a pattern of a suitable place with their understandings and generally a design for an entertainment and cultural complex for a rest and passing a nice and remembering time for everyone with putting some preferences in the area for blind people and making some facilities and enjoying conditions for them with have an eye on basis of a landscape architecture project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Blindness
  • Perception
  • Area
  • Criteria
  • Design