دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 3-12 (بررسی تاثیر آموزش طراحی منظر به شیوه تکه انگاری) 

مقالۀ پژوهشی

بررسی تأثیر آموزش طراحی منظر به شیوه تکه‌انگاری

صفحه 3-12

علی اصغر ادیبی؛ مهرداد کریمی مشاور


مقالۀ پژوهشی

چهارتاقی خانه دیو، آتشکده‌ای نو یافته از دوره ساسانی

صفحه 79-92

حسن هاشمی زرج‌آباد؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی