دوره و شماره: دوره 18، شماره 102، آذر 1400، صفحه 5-114