واسازی برج بابل خوانش نقاشی «برج بابل»، اثر «پیتر بروگل» با تکیه بر آرای دریدا

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دکتری پژوهش هنر، هیئت علمی گروه گرافیک و نقاشی، دانشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

بیان مسئله: آثار پیتر بروگل اغلب به عنوان آثاری تمثیلی و با دلالت‌های معنایی متناقض در تاریخ هنر مورد اتفاق نظرند. نقاشی برج بابل بروگل در عین اینکه بازنمایی‌ای بصری از روایت اسطوره‌ای-مذهبیِ برج بابل است، تفاسیر چندگانه و متناقضی را نیز پدیدار می‌سازد. ژاک دریدا از نظریه‌پردازان پساساختارگرا، روایت برج بابل را با رویکرد واسازانه و در ضدیت با سنت فلسفیِ اصالت و یگانگی معنا مورد تحلیل قرار داده است.
روش پژوهش: این پژوهش می‌کوشد با استفاده از رویکرد پساساختارگرایانة دریدا، با تجزیه و تحلیل ساختاری و تفسیر اسناد و منابع موجود، جنبه‌های مختلف اثر برج بابل بروگل را با توجه به زمینة تاریخی‌اش مورد بررسی قرار دهد.
هدف پژوهش: این مقاله با هدف فراهم آوردن خوانشی چندصدایی و سیال، با ردکردن معنای قطعی اثر، در هم‌سویی با تحولات نقد و زیباشناسی معاصر درصدد پاسخگویی به این پرسش‌هاست: ساختار نقاشی برج بابل چه نسبتی با عوامل برون‌متنی برقرار می‌کند؟ در فرایند نقد واسازانة اثر، چه ابعاد معنایی مشخص می‌شوند؟ خوانش تفسیری اثر چگونه با جهت‌گیری نقد معاصر مرتبط می‌شود؟
نتیجه‌گیری: نقد واسازانة اثر با آشکارکردن تناقضات و سطوح معنایی چندگانه، نشان‌دهندة این مسئله است که نقاشی به‌صورت هم‌زمان، استعاره‌ای تصویری است از شکست، ناتوانی و زوال قدرتِ سیاسی حکومت معاصر نقاش در بستر تاریخی. در عین حال تجسمی مثبت از ساختِ گونه‌ای آرمان‌شهر با فعالیت و کوشش انسانی را در انطباق با زمینة فرهنگی و اجتماعی اثر بازتاب می‌دهد. این خوانش چندصدایی می‌تواند با رد تفاسیر کلیت‌گرا و مطلق، مظهر طبیعت متغیر و متکثر کنش نقد معاصر در حوزة هنر به شمار آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstruction of the Tower of Babel Reading the Painting of the Tower of Babel by Pieter Bruegel through the Lens of Derrida

نویسنده [English]

  • Mojgan Arbabzade
Ph.D. in Art Research, Faculty Member of Department of Graphic and Painting, School of Art, Architecture and Urbanism, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: There is a consensus in the history of art that Peter Bruegel’s works are allegorical reflecting contradictory semantic implications. Bruegel’s the Tower of Babel, while being a visual representation of the mythological-religious narrative of the painting, has multiple and contradictory readings. Jacques Derrida, one of the poststructuralist theorists, has analyzed this narrative using a deconstructive approach and in contrast with the philosophical tradition of the originality and unity of meaning.
Research method: Using Derrida’s poststructuralist approach, this study attempts to examine the different aspects of the Tower of Babel Bruegel in its historical context. To this purpose, we analyzed and interpreted the existing documents and sources using structural analysis.
Research objective: This study aims to provide a polyphonic and fluid interpretation in line with the developments of contemporary criticism and aesthetics. By rejecting the definite meaning of the work, this research seeks to answer these questions: What is the relationship between the painting structure of the Tower of Babel and extra-textual factors? What semantic aspects do emerge in the deconstructive critique of the work? How does the interpretive reading of the work relate to the orientation of contemporary criticism?
Conclsion: By revealing multiple contradictions and layers of meaning, deconstructive critique of the work shows that painting is at the same time a metaphorical image of the failure, inability, and decline of the political power of the contemporary government in the time of the painter in the historical context. At the same time, it reflects a positive embodiment of the construction of a utopia developed by human activity and effort aligned with the cultural and social context of the work. By rejecting holistic and absolute interpretations, the polyphonic interpretation can be considered as a manifestation of the pluralistic nature of contemporary critical action in the field of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tower of Babel
  • Bruegel
  • Derrida
  • Deconstruction
  • Power Decline
  • Utopia
دریدا، ژاک. (1395). نوشتار و تفاوت (ترجمة عبدالکریم رشیدیان). تهران: نشرنی.
کهون، لارنس. (1392). از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم (ترجمة عبدالکریم رشیدیان). چاپ دهم. تهران: نی.
ویلیامز، جیمز کیسی. (1397) فهم پساساختارگرایی (ترجمة محمدجواد سیدی). تهران: نیماژ.
 
Bowen, K. L. & Imhof, D. (2008). Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth-Century Europe. Cambridge: University Press.
Catholic Online World’s Catholic Library. (n.d.). Retrieved May 9, 2021 from http://www.catholic.org/bible.
Derrida, J. (1985). Des Tours de Babel. In J. F. Graham (Ed., Trans.), Difference in Translation (pp. 165-207). Ithaca and London: Cornell University Press.
Gibson, W. S. (1981). Artists and Rederijkers in the Age of Bruegel. The Art Bulletin, 63(3), 426-446.
Grossmann, F. (1996). Bruegel: The Paintings. Phaidon: London.
Mansbach, S.A. (1982). “Pieter Bruegel’s Towers of Babel,” Zeitschrift für. Kunstgeschichte, 45. Bd., H. 1 , pp. 43-56.
More, T. (2005). Utopia. The Project Gutenberg eBook. Retrieved from https:// ahva2016.sites.olt.ubc.ca/files/2016/05/44_102213_082702.pdf .
Morra, J. (2007). Utopia Lost Allegory, Ruins and Pieter Bruegel’s Towers of Babel. Art History, 30(2), 198-216.
Narusevicius, V. (2013). Labour as Utopia in Bruegel’s Towers of Babel. Wreck, 30(2), 30-45. Retrieved from https://   https://ahva2016.sites.olt.ubc.ca/files/2016/05/44_102213_082702.pdf
Pettegree, A. (2002). Europe in the Sixteenth Century. Oxford: Blackwell.