دوره و شماره: دوره 17، شماره 86، مرداد 1399، صفحه 5-76