دوره و شماره: دوره 17، شماره 90، آذر 1399، صفحه 5-126 

مقالۀ پژوهشی

بازتعریف هستی‌‌شناختی مکان به‌مثابۀ امر شهری-رابطه‌ای

صفحه 5-18

10.22034/bagh.2020.202498.4316

رضا بصیری مژدهی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مهران علی الحسابی