دوره و شماره: دوره 17، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 5-122 
مدیریت راهبردی گردشگری شهر تهران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

صفحه 75-88

10.22034/bagh.2019.160240.3890

روح اله شکوهی بیدهندی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ محمد حسن طالبیان؛ محمد باقر قالیباف؛ سید رضا صالحی امیری