تحلیل اجتماعی ابسنس (غیاب) در روایت‌‌های تاریخی عکاسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ هنرومعماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

بیان مسئله: کیفیتِ زیست و معنای زندگی همواره با حضور عناصر، اشیاء، چیزها، افراد و مفاهیم پیوند خورده است و غیاب به‌معنای نفی و سلبِ حضور، این معنا را قوام داده و از همین‌رو در فلسفه و هنر بسیار وارد شده است. مفهوم ابسنس به مثابۀ یک استراتژی هنری در بطن بسیاری از آثار هنری به‌ویژه در قرن حاضر تلقی می‌شود. در عکس‌ها، متونی که ردّ حضور چیزها را در گذشته عرضه می‌کنند، ابسنس کارکردی استنادی پیدا می‌کند. اما پرسشِ اساسی این است که چگونه در متون عکاسانه، از غیاب عناصر و چیزها، پی به وجود روایت‌های تاریخی نهفته در متن آن‌ها می‌بریم؟
هدف پژوهش: عکس‌ها به‌عنوان متونی همه‌جا حاضر چه در آلبوم‌های خصوصی یا نهادهای هنری یاخبری، و چه در فضاهای اجتماعی مجازی و مبتنی بر وب، غیبت‌های گوناگونی را که خاستگاه‌های متفاوتی دارند، ارایه می‌کنند و تحلیل تاریخی غیاب در این آثار، به فهم بهتر بستر اجتماع انسانی منجر می‌شود. فرضیه این است که عکس به‌عنوان یک متن تاریخی وقتی با روایت‌های پیرامون و بیرونیِ خود پیوند خورده و تحلیل شود، غیاب را به‌مثابۀ نفیِ حضورِ نیروهای سرخورده‌ای در متن اجتماعی ارایه می‌دهد که هریک، به‌صورت بالقوه قدرت مشارکت و تغییر در رفتارها و کنش‌های زندگی روزمره را دارند.
روش پژوهش: براساس تحلیل مبتنی بر تاریخ اجتماعی در متون عکاسانه خواهد بود، چرا که در این رویکرد، رفتارها، رخدادها و باورها در بافت زندگی روزانه، در روند تحقیق تاریخی دارای اهمیت است.
نتیجه‌گیری: ابسنس در قاب عکس، می‌تواند اشکالی متنوع از قدرت‌های پنهانی لایه‌های مختلف اجتماعی را عرضه دارد؛ نیز به جایگاهِ عناصر غایب در سطح عکس‌ها پرداخته و توضیح داده شده است که چگونه عکاسی از ابسنس به‌عنوان مفهومی پست‌مدرنیستی بهره می‌برد تا به‌واسطۀ غیاب عناصر تاریخی، محتوای متفاوت و قرائت دیگرگونی را از رخداد شکل دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Analysis of Absence in Historical Narratives of Photography

نویسنده [English]

  • Mohamad Hasanpur
Author; Faculty Member of Sistan and Baluchistan University;
چکیده [English]

Problem Statement: The quality and meaning of life are continuously attached to the presence of elements, objects, things, people and concepts; the absence means denying and depriving the presence, has strengthen this concept, hence has been frequently presented in philosophy and art fields. The concept of absence as an art strategy has been presented at the context of many artworks, especially in the present century. In photographic contexts due to introducing the previous presence of things, ‘absence’ finds a referral function. But the main question here is that, how in the photographic contexts, we might be able to find the existence of historical narratives behind them, through the absence of elements and things?
Research objective: Photographs as the ever-present contexts, whether on private albums or in art/ news studios, even on virtual social spaces, offer a variety of absences with different origins, and [therein] the historical analysis arising from it in these works would lead to a better understanding of the human social context. The research hypothesis here is that photograph as a historical context, when linked to and analyzed by the narratives surrounding it, would present the ‘absence’ as a means of denying the presence of suppressed forces in the social context, that potentially have the power to participate and alter the actions of every day’s life.
Research Method: was done based on the social history of the photographic contexts, as in this approach, behaviors, events and beliefs, besides being part of daily life context, are also important in the process of historical research.
Conclusion: Absence in the picture frame, is able to represent the latent power behind the different social classes; Moreover, the standpoint of elements related to absence within the historical context and its continuation at photograph scale will be discussed and explained the way that photography exploits the absence as a modern concept to represent a different content and various readings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absence in Photography
  • Historical Narrative
  • Social History
  • Absence and Presence
  • Social Photographs
احمدی، بابک. (1370). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
برومند، صفورا. (1393). آسیب‌‌شناسی آموزش تاریخ اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران. تحقیقات تاریخ اجتماعی، 4 (1)، 1-27.
هال، جان آر. و جونیتس، مری (1391). فرهنگ از دیدگاه جامعه‌‌شناختی (ترجمۀ فریبرز مجیدی). تهران: انتشارات سروش.

Dafydd Jones, R., Robinson, J. & Turner, J. (2012). Introduction. Between absence and presence: geographies of hiding, invisibility, and silence, Space and Polity,16(3),257-263,DOl:10.1080/13562576.2012.733567
Deery, O. (2013). Absences and late preemption. In: Theoria,.79(4).DOI:10.1111/Theo.12007
Džalto, D. (2015). Art: A Brief History of Absence. Filozofija I Društvo, 26(3),652-676.DOI:10.2298/FID1503652D
Fuery, P. (1995). The Theory of Absence: Subjectivity Signification and Desire. Greenwood Press, West Port, CT.united States: Publication.
Habib, J. (2018). Wall art and the presence of absence. Review of International American Studies, 11(1).Retrieved from http://www.journals.us.edu.pl/index.php/RIAS/articie/view/6389
Harrist, R. E. (2013). A Story of Ruins: Presence and Absence in Chinese Art and Visual Culture Journal of Chinese Studies, (56), 315-322.
Hiro, R. I. (2010). Between absence and presence: Exploring video earth”s “What is Photography”. In: Invisible Culture: An Electronic Journal for Visual Culture (IVC), 15.United States: University of Rochester.
Horvath, G. (2012). The Rhetoric of Absence in Contemporary Art. In: Argumentor. Proceedings od the Second Internatioal Conference on Argumentation and Rhetoric, Partiumi Kiadó. Debrecen: Oradea and Debrecen University Press.
Mikeal, P. (2017). Capturing Shadows: On photography, causation and absences. Australian Journal of Philosophy, 95(14),256-269.doi.org/10.1080/00048402.2016.1197957
Pimm, R. (2017). The Art of Forgetting and The Presence of Absence: An Anti-Memorial Investigation in Catalonia. Blue Gum, (4), 21-53. Centre for Australian and Transnational Studies. Universitat de Barcelona;
Pinney, C. (2011). Photography and Anthropology. London: Reaktion Books Ltd.
Scruton, R. (1981). Photography and representation. Critical Inquiry,7(3),577-603.DOI: 1086/4481116.
Shusterman, R. (1997). The Urban Aesthetics of Absence: Pragmatist Reflections in Berlin. New Literary History, 28 (4), 739-755.
Wallace, E. (2015). The Presence of Absence, Conceptualising absence in the city through contemporary art practice. A Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. School of Art, College of Design and Social Context. Australia: RMIT University.
Wike, L. (2000). Photograph and signatures: Absence, presence, and temporality in Barthes and Derrida. In: Invisible Culture: An Electronic Journal for Visual Culture (IVC),3. United States: University of Rochester.