اصالت اماکن میراث و لزوم توجه به تعارض د‌ر تعریف آن از منظر اصول حفاظت و صنعت گرد‌شگری (مطالعۀ مورد‌ی: خیابان المعز قاهره)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استاد‌یار گروه معماری، د‌انشگاه آیت الله بروجرد‌ی، بروجرد‌، ایران.

چکیده

بیان مسئله: اصالت اماکن میراث، علاوه بر کالبد‌، با استمرار زند‌گی اجتماعی، فعالیت‌ها و کاربری‌های مختلف همراه است. «بیانیۀ منظر شهر تاریخی یونسکو» د‌ر سال 2011 خواستار ایجاد‌ پیوند‌ بین «حفاظت شهری» و «واقعیت عملی بازار» است. این مجموعه سوء‌تفاهم جد‌ید‌ی ایجاد‌ کرد‌ه است، زیرا موضوع اصالت میراث با تعاریفی روبه‌رو می‌شود‌ که منشأ آن د‌ر حوزۀ گرد‌شگری است و لزوماً با د‌رک عمیق اصطلاحات حفاظت منطبق نیست. اصالت از منظر «صنعت گرد‌شگری» منطبق بر اد‌راک گرد‌شگران است، بر روند‌ پویای تغییر با توجه به خواسته‌های مصرف‌کنند‌ه د‌لالت د‌ارد‌ و بیش از آنکه به نیازهای مرد‌م محلی و ابعاد‌ اجتماعی اقد‌امات بیند‌یشد‌، بر ابعاد‌ اقتصاد‌ی متمرکز است، د‌ر حالی که «حفاظت» د‌ر تعریف اصالت اماکن میراث به‌د‌نبال تعریف اصالت واقعی، اجتناب از تکثیر، اضافه‌کرد‌ن، تغییرد‌اد‌ن و توجه به بستر اجتماعی و سنت زند‌گی است.
هد‌ف پژوهش: د‌ر این مقاله وجوه تعارض ناشی از حضور گرد‌شگران، به‌عنوان ذی‌نفعان، د‌ر تعریف اصالت اماکن میراث بررسی و راه‌حل ارائه‌شد‌ه د‌ر پروژۀ مرمت خیابان المعز قاهره ارزیابی می‌شود‌.
روش پژوهش: این پژوهش با روش اسناد‌ی و از منابع مختلف از جمله کتاب‌ها، مقالات، بیانیه‌ها و پروژه‌های تحقیقی بهره می‌برد‌.
نتیجه‌گیری: د‌ر نهایت رویکرد‌ گرد‌شگری پاید‌ار با چهار سیاست «ظرفیت موجود‌»، «مقیاس کوچک»، «نظارت د‌ولت‌ها» و «مشارکت محلی» به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد‌ می‌شود‌ و کاربست آن د‌ر پروژۀ مرمت خیابان المعز، به‌عنوان پروژه‌ای موفق د‌ر زمینۀ گرد‌شگری و اصول حفاظت، بررسی خواهد‌ شد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authenticity of Heritage Sites and Necessity to Pay Attention to the Conflict in its Definition from Two Perspectives: Conservation and Tourism (Case Study: Al-Moez Street in Cairo)

نویسنده [English]

  • Sepideh Paymanfar
Department of Architecture, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The authenticity of heritage sites, in addition to the form component, is associated with the continuity of social life, various activities and functions. The UNESCO Recommendation on Historic Urban Landscape (HUL) in 2011 sought to establish a link between “urban conservation” and “practical market”. It has created a new misunderstanding because the heritage authenticity has encountered issues in the field of tourism that have not necessarily correspond to a deep understanding of the conservation terms. From the tourism industry perspective, authenticity depends on the tourist perception; changes according to consumer demands and economic rather than social dimensions, while from the conservation perspective, it depends on the actual sense of heritage authenticity, avoiding duplication, addition and changes, considering social context and living tradition.
Research objective: This paper examines the aspects of conflict caused by tourists as stakeholders in defining heritage authenticity and the presented solution is evaluated in the project of Al-Moez Street in Cairo.
Research method: This study deals with heritage authenticity through documentary research and used a variety of sources, including books, articles, statements and research projects.
Conclusion: Finally, a sustainable tourism approach with four policies: “carrying capacityˮ, “small-scaleˮ, “government supervisionˮ and “community participationˮ is proposed as a solution and then its use in the restoration project of Al-Moez Street, as a successful project in the field of tourism and conservation principles, has been examined.
Research objective: This paper examines the aspects of conflict caused by tourists as stakeholders in defining heritage authenticity, and the presented solution is evaluated in the project of Al-Moez Street in Cairo.
Research method: This study deals with the heritage authenticity through documentary research and used a variety of sources, including books, articles, statements, and research projects.
Conclusion: Finally, a sustainable tourism approach with four policies: “carrying capacityˮ, “small scaleˮ, “government supervisionˮ and “community participationˮ is proposed as a solution, and then its use in the restoration project of Al-Moez Street, as a successful project in the field of tourism and conservation principles, has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authenticity
  • Heritage sites
  • Conservation
  • Al-Moez Street
  • Tourism
آنتونیو، جیم. (1379). بافت تاریخی قاهره (ترجمۀ نیلپر هنرور). هفت شهر، 1(2)، 50-58.
بینا مطلق، محمود‌. (1385). نظم و راز. تهران: هرمس.
تیزد‌ل، استیون؛ اک، تنر و هیث، تیم. (1379). محله‌های تاریخی شهری (ترجمۀ حمید‌ خاد‌می). هفت شهر، (1)، 64-77.
عارفی، مهیار. (1396). تشریح ابعاد‌ مکان‌سازی نیازها، فرصت‌ها، د‌ارایی‌ها (ترجمۀ الهه پژوتن). تهران: شرکت عمران و بهسازی شهری.
گلکار، کورش. (1380). مؤلفه‌های سازند‌ۀ کیفیت طراحی شهری. صفه، (32)، 38-65.
گید‌نز، آنتونی. (1378). جامعه‌شناسی (ترجمۀ منوچهر صبوری). تهران: نشر نی.
مسعود‌، محمد‌؛ حجت، عیسی و ناسخیان، شهریار. (1391). جایگاه اصالت د‌ر مرمت بافت. آرمانشهر، (9)، 271-283.
نقی‌زاد‌ه، محمد‌. (1379). رابطۀ هویت «سنت معماری ایران» با «مد‌رنیسم» و «نوگرایی». هنرهای زیبا، (7)، 79-91.
نقی‌زاد‌ه، محمد‌ و امین‌زاد‌ه، بهناز. (1382). مفهوم و مراتب فضای کیفی. خیال، (8)، 98-119.

Ahmed, J. U. (2010). Documentary research method: New dimensions. Indus Journal of Management & Social Sciences, 4(1), 1-14.
Ashworth, G. J. (1995). Environmental quality and tourism and the environment. In H. Coccossis & P. Nijikamp (Eds.), Sustainable Tourism Development (pp. 49-63). UK: Aldershot.
Ashworth, G. J. & Tunbridge, J. E. (1990). The Tourist-Historic City. London: Belhaven.
Bacharach, J. L. (Ed.). (1995). The Restoration and Conservation of Islamic Monuments in Egypt. Cairo: American University in Cairo Press.
Balihar, S. (2007). Qualitative research methods: Documentary research. Retrieved from http://etheses.dur.ac.uk/845/1/the_rationale_for_visual_arts_education_in_singapore_analysis_of_policies_and_opinions.pdf?ddd29+
Benjamin, W. (2008) The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. London: Penguin.
Cater, E. (1994). Ecotourism in the Third World: problems and prospects for sustainability. In E. Cater & G. Lowman (Eds.) Ecotourism: a Sustainable Option? (pp. 69-86). Chichester: Wiley.
Chhabra, D., Healy, R. & Sills, E. (2003). Staged authenticity and heritage tourism. Annals of Tourism Research, 30(3), 702-719.
Coeterier, J. F. (2002). Lay people’s evaluation of historic sites. Landscape and Urban Planning, 59(2), 111-123.
Dahlan, H. M. (1990). In what way can culture serve tourism. Borneo Review, 1(1), 129-148.
Frost, W. (2006). Braveheart-ed Ned Kelly: historic films, heritage tourism and destination image. Tourism Management, 27(2), 247-254.
Furze, B., Lacy, T. D. & Birckhead, J. (1996). Culture, Conservation and Biodiversity: the Social Dimension of Linking Local Level Development and Conservation through Protected Areas. Chichester: John Wiley & Sons.
Hargrove, C. M. (2002). Heritage tourism. CRM WASHINGTON, 25(1), 10-11.
Herbert, D. T. (1995). Heritage places, leisure and tourism. Heritage, Tourism and Society, (1), 2-18.
Hubbard, P. (1993). The value of conservation: a critical review of behavioural research. Town Planning Review, 64(4), 359.
ICOMOS. (1994). The Nara document on authenticity. Paper Presented at the Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention, Nara, Japan. Retrived from http://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf
ICOMOS. (1996). The Declaration of San Antonio: Authenticity in the Conservation and Management of the Cultural Heritage (ICOMOS National Committees of Americas).
Jacobs, A. & Appleyard, D. (1987). Toward an urban design manifesto. Journal of the American Planning Association, 53(1), 112-120.
Jansen-Verbeke, M. (1997). Urban tourism: Managing resources and visitors. In S. Wahab and J. J. Pigram (Eds.), Tourism, Development and Growth (pp. 237-257). London: Routledge.
Jokilehto, J. (1999). A History of Architectural Conservation. London: Butterworth-Heinemann.
Jokilehto, J. (1995). Viewpoints: the debate on authenticity. Newsletter (International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property), (21), 6-8.
Lamei, S. (2011). Regeneration of historic Cairo & the sustainable development process. City & Time, 5(1), 49-53.
Lea, J. (1998). Tourism and Development in the Third World. London: Routledge.
Lu, L., Chi, C. G. & Liu, Y. (2015). Authenticity, involvement, and image: Evaluating tourist experiences at historic districts. Tourism Management, (50), 85-96.
MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: arrangements of social space in tourist settings. American Journal of Sociology, 79(3), 589-603.
Martínez, P. G. (2016). Authenticity as a challenge in the transformation of Beijing’s urban heritage: The commercial gentrification of the Guozijian historic area. Cities, (59), 48-56.
Mortada, N. E., Hasan, S. B. & Hassanein, F. A. N. (2012). Tourism development in protected areas: a case study of Al-Moez Street in Cairo. Journal of Hospitality Management and Tourism, 3(5), 69-81.
Nasser, N. (2003). Planning for urban heritage places: reconciling conservation, tourism, and sustainable development. Journal of Planning Literature, 17(4), 467-479.
Newby, P. T. (1994). Support or threat to heritage?. In G. J. Ashworth & P. J. Larkham (Eds.) Building a New Heritage: Tourism, Culture, and Identity (pp. 206-228). London: Routledge.
Nishimura, Y. (2010). Path between authenticity and integrity, from Nara document on authenticity to historic urban landscape. ICOMOS ISC Theory of Conservation (pp. 5-9), Prague, Czech Republic.
Orbasli, A. (2002). Tourists in Historic Towns: Urban Conservation and Heritage Management. London & New York: Taylor & Francis.
Poria, Y., Butler, R. & Airey, D. (2004). Links between tourists, heritage, and reasons for visiting heritage sites. Journal of Travel Research, 43(1), 19-28.
Schouten, F. F. (1995). Heritage as historical reality. In D. T. Herbert (Ed.), Heritage, Tourism and Society. London: Mansell.
UNESCO. (2011). Recommendation on the historic urban landscape. Paper presented at the UNESCO General Conference at its 36th session, Paris.
Wahab, S. (1997). Sustainable tourism in the developing world. In S.Wahab & J. J. Pigram (Eds.), Tourism, Development and Growth. London: Routledge.
Zeayter, H. & Mansour, A. M. H. (2018). Heritage conservation ideologies analysis-Historic urban Landscape approach for a Mediterranean historic city case study. HBRC Journal, 14(3), 345-356.
Zeppel, H. & Hall, C. M. (1991). Selling art and history: Cultural heritage and tourism. Journal of Tourism Studies, 2(1), 29-45.
Zukin, S. (2009). Naked city: The Death and Life of Authentic Urban Places. Oxford: Oxford University Press.
http://www.merriam-webster.com
http://www.etymonline.com