دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 3-94 
تئوری منظر، رویکردی بر تداوم هویت در روند نوسازی شهری

صفحه 59-68

فرزین نگارستان؛ محمود تیموری؛ محمد آتشین بار