تئوری منظر، رویکردی بر تداوم هویت در روند نوسازی شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر

3 پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

تمرکز شرایط فرسودگی کالبدی و ضعف حیات اقتصادی ـ اجتماعی محلات فرسوده در غیر از نواحی تاریخی به گونه¬ای است که در ظاهر امر مداخله حداکثری بدون توجه به حفظ هویت و ارزش¬های محله¬ای موجود را توجیه می¬نماید. اما تجربه¬ی نوسازی چند سال گذشته نشان می¬دهد عدم توجه به کیفیت¬های موجود در شهر می¬تواند شکست اهداف اصلی را در پی داشته باشد.
یکی از اهداف نوسازی شهری در ایران بر اساس سیاست¬های اخذ ¬شده از برنامه¬های توسعه شهری دولت و شهرداری¬ها، حفظ هویت شهر است. اگرچه بحث هویت در مفهوم عام و کلی آن، قدمتی طولانی و هم¬پای تاریخ تمدن انسان دارد، اما پیشینه این بحث در شهر چندان با سابقه نیست. سهل و ممتنع بودن مفهوم هویت شهر در فرایند شناخت و ادارک، پدیده¬ای چند بعدی پیش رو¬ قرار می¬دهد. از آنجا که نظریه منظر، ابعاد مختلف معنایی شهر را مد نظر قرار می¬دهد، می¬تواند راه حلی مناسب برای این چالش در نوسازی شهری باشد. لذا این نوشته ضمن پرداختن به مفاهیم نوسازی، هویت، شهر و منظر در صدد است نظریه¬ای برای رفع بحران هویت در نوسازی شهری ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Theory, an Approach to the Preservation of Identity in Urban Renewal

نویسندگان [English]

  • farzin negarestan 1
  • mahmoud teimouri 2
  • mohammad atashinbar 3
چکیده [English]

Physical erosion and poor standards of economic and social life in city slums, which also lack historical sites, evidently justify radical intervention for redevelopment regardless of local identities or values. But, the urban renewal process underway in Iran for the past several years has clearly shown that disregarding urban qualities can readily ruin the chances of achieving the main goals of the renewal process. One of the goals of urban renewal in Iran based on governmental and municipal urban development policies is protecting a city’s identity. Although the general and common concept of identity is as old as human civilization, urban identity is a relatively new concept. Simple as it may sound, the concept of urban identity can be described as a ultidimensional phenomenon.Since the Landscape Theory encompasses various aspects of urban concepts, it can prove efficient in dealing with the challenges of urban renewal. This article aims to outline a thesis to resolve the identity crisis resulting from urban renewal by focusing on the concepts of renewal, identity, urbanization, and landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban renewal
  • Identity
  • landscape
  • civil life
  • Landscape Theory