تأثیر هنر ملل تابعه امپراتوری هخامنشیان بر هنر و معماری آنها

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هنر هخامنشی، هنر درباری و متأثر از هنر ملل تابعه امپراتوری مانند بین‌النهرین، مصر، آسیای صغیر و به ویژه هنر اورارتو بوده است؛ نقوش برجسته دیواره‌ها و دروازه کاخ‌ها به ویژه در تخت جمشید، بیانگر نفوذ و تأثیر عناصر هنر مادی، ایلامی و بین‌النهرین (آشور و بابل) بر هنر هخامنشی است. همچنین پس از فتوحات کوروش در آسیای صغیر، هنر متعالی و ظریف یونانیان در بناهای هخامنشی به چشم می‌خورد.
معماری به عنوان مهم‌ترین هنر هخامنشیان، ابتدا تحت تأثیر معماری ماد و ایلامی قرار گرفت. همچنین تأثیر عناصر معماری اورارتویی مانند؛ آرامگاه‌های سنگی، راهروهای باریک آرامگاه‌های شاهان هخامنشی به خوبی قابل تشخیص است. از طرفی فتح مصر توسط هخامنشیان و اقامت طولانی داریوش اول در مصر علاقه‌مندی و تمایل وی به معماری مصر را در او بیدار کرد که تجلی آن در کاخ داریوش در تخت جمشید به وضوح دیده می‌شود. هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر هنرهای ملل تابعه بر هنر معماری هخامنشیان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence Affiliated Nations Art on the Achaemenid Art and Architecture

نویسنده [English]

  • Rahim Velayati
------------
چکیده [English]

The Achamenid art was assumed as royal and was always under the influence of the affiliated nations defined as a Mesopotamia, Egypt, Anatolia and specially Urartu. Curved reliefs and palace gates specially those of Persepolis reveal the great influence of Babylonia and Assyrian arts. Since the conquare of Anatolia by Cyrus the Great, the elegant and refined art of Greek culture emerged within the Achamenid architecture.
Architectural monuments are known as the major element of Achamenid art which were under the influence of Elamite and Median architecture. Moreover, one can find the traces of Urartu Architecture elements as stone burial monuments and narrow passages within the burial chambers. Meanwhile as a result of conquered of Egypt by Darius I the Great and his long term residence in Egypt, he became so interested in Egyption Architectural monuments that he reflected such an eagerness of Persepolis architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achamenid
  • Architecture
  • Mesopotamia
  • Egypt Urartu
  • Ionian
  • Palace
  • Burial monument