رهیافتی در منظر پایدار بر روی رودخانه های دایمی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شکل گیری اکثر تمدن های بشری در کنار رودخانه هایی باکاربریهای
متفاوت و گسترده شامل تأمین آب آشامیدنی، مصارف کشاورزی، صید
آبزیان و ماهیگیری، تأمین انرژی در گذشته و همچنین بهکارگیری از
پتانسیل های گسترده رودخانه ها در بهبود سیما و منظر شهری و ایجاد
تنفس گاه های عمده شهری و خلق کمربندهای سبز طبیعی در حاشیه
رودخانه ها در زمان حال، نشانگر اهمیت بسیار این منبع حیاتی و
طبیعی است.
متأسفانه در عصر حاضر و شهرهای کنونی سرزمینمان، ایران، آن طور
که شایسته است به این عامل حیاتبخش توجه کافی نمی شود و کناره
رودخانه ها با پتانسیل بسیار بالا برای زیباسازی و بهبود سیما و منظر
شهری، بی استفاده مانده و نه تنها حاشیه ای نازیبا از خود به نمایش
گذاشته است، بلکه در بعضی از شهرهای کهن از جمله شوشتر و
دزفول، تأسیسات آبی همچون آسیاب های آبی و پل های باستانی آن
مناطق که به دوره ساسانی بر می گردد، نیز در حال تخریب است.
بی شک راه نجات از این وضعیت کنونی، توجه به اصول معماری پایدار
و دخالت دادن آن در طراحی های محوطه و کناره رودخانه ها است. در
این تحقیق -که جزو تحقیقات توسعه ای 1 محسوب می شود- سعی
خواهد شد تا پس از ارائه تعاریفی مرتبط با موضوع به اصل طراحی
پایدار و مؤلفه های آن بر روی جداره رودخانه ها پرداخته و در نهایت با
تبیین این مؤلفه ها در برخورد با رودخانه، راهکارهایی برای رسیدن به
طرحی جامع برای ایجاد کمربند سبز مناسب در حاشیه رودخانه ها و
تبدیل آنها به مراکز پویا و زنده شهری ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Approach to Sustainable Landscape on Rivers

نویسندگان [English]

  • mahdi zandieh
  • mahmoud jaferman
چکیده [English]

Rivers are vital natural resources. They became the
starting point of most civilizations simply by
providing men with drinking water, the means of
irrigation and fishing. Rivers were also used to
produce energy. Nowadays, they improve the look of
urban landscapes and create natural green belts that
cleanse the air.
Unfortunately, these vital sources have been
neglected in present-day Iran. Riverbanks with huge
potential for improving urban landscapes have
reduced to a mess and in some older cities like
Shoushtar and Dezful installations like watermills
and ancient bridges dating back to the Sassanide era
are falling to decay.
Undoubtedly, the way out of the current problem is to
consider the principles of sustainable architectural
development and use them in development activities
in and around riverbanks. In this developmental
study, we will attempt to describe these principles
before introducing various approaches to draw a
comprehensive plan for the creation of appropriate
green belts across riverbanks that would also serve as
dynamic urban centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River
  • sustainable development
  • Sustainable Architectural Development
  • Riverbank Constructions