دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، مرداد 1396 

مقالۀ پژوهشی

تحلیلی بر چگونگی نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد

صفحه 5-22

الهه رحمانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


حمام‌های سنتی؛ حافظ سلامت، عامل درمان

صفحه 23-38

وحیده رحیمی مهر؛ حشمت الله متدین؛ مهرزاد مهربانی