دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 1-70