بازیابی الگوهای شکل‌دهنده به ساختار کالبدی شهر در راستای تبیین مفهوم ماشین شهرسازی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

کالبد و سازمان فضایی شهر، به مثابه نمود نهایی اندرکنش عوامل تأثیر‌گذار بر آن، بارزترین شاخصه‌ای است که براساس آن قضاوت در مورد ویژگی‌های فضای شهری در خصوص آن شکل می‌گیرد. اگرچه با پیشرفت دانش بشر، عناوین تأثیر‌گذار و علوم جدیدی در شکل‌گیری کالبد و سازمان فضایی شهرها دخیل شده‌اند، با این حال در اکثر موارد برآیند عوامل مذکور به شکل ساختارهای ‌فرم‌دهنده کالبدی غالب، نمود یافته و تجلی می‌یابند. هدف از این تحقیق بازیابی و دسته‌بندی تکنیک‌ها، ابزارها یا رویکردهای جامع و فرایند‌محوری است که به وسیله آنها از آغاز تمدن یونان تا‌کنون، یک بخش از مقتضیات خلق کانسپت شهری یا تمامی بخش‌های آن مرتفع شده است. تعریف چهارچوب ساختاری ابزار فوق به همراه چیستی و چگونگی کاربرد آن در شرایط کنونی سؤالات اصلی این پژوهش بوده‌اند که با استفاده از روش توصیفی و همچنین تطبیق و تحلیل محتوای متون تخصصی، پس از بازیابی مفاهیم مشابه در حوزه‌های معماری، هنرهای تجسمی و فلسفه، پس از ایجاد یک نظام طبقه‌بندی‌شده از معنای مشترک مفاهیم مذکور، پاسخ داده شده‌اند. تدوین یک نظام منسجم تحت عنوان ماشین شهرسازی و بررسی مزایای رویکرد مذکور در کنار معرفی رویکرد سنتز تکنولوژیکی‌، به عنوان ماشین شهرسازی معاصر از نتایج اصلی این تحقیق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retrieval of Models, Forming the Physical Structure of the City in Order to Explain the Concept of Urban Development Machine

نویسندگان [English]

  • Naji Pejman Ziaei 1
  • Mohammad Naghizadeh 2
  • Seyyed Mostafa Mokhtabad Amrei 3
1
2
3
چکیده [English]

Urban spatial structure and organization, as the appearance of the interaction of factors which affecting them, is a characteristic that judgment on the urban space specifications is conducted about it. Although with the advancement of human knowledge, impressive titles and modern sciences have been involved in the formation of urban spatial structure and organization, however, the resultant effect of these factors can be identified as forming skeletal structures. The aim of this study is the recovery and classification of techniques or process-centric approaches that urban concept has been created over time by them. In this regard, using the descriptive method and also comparison and analysis of specialized text contents, after recovery of the same concepts in architecture, visual arts and philosophy, the result of research led to the development of the new concept entitles as Urbanism machine. By definition of this new concept, the ability of thinking advantage addition and machinery production to urban planning and designing at different scales has been studied. Introducing the technological synthesis as a contemporary urban machine is another result of this study.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban physical structure
  • Physical Modeling
  • Urban development machine
  • Updated production
  • Technological Synthesis
احمدی، بابک. 1380. حقیقت و زیبایی. چاپ پنجم. تهران : انتشارات سعدی.
بحرینی، سید حسین. 1382. فرایند طراحی شهری. چاپ دوم. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
پاکزاد، جهانشاه. 1390. تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا. چاپ دوم. تهران : انتشارات آرمان شهر.
حبیب، فرح. 1391. جستارهای شهرسازی. تهران : ناشر مولف.
کولهاس، رم. 1385. رم کولهاس S,M,L,XL . ت : ایمان رئیسی. اصفهان : نشر خاک.
لنگ، جان. 1381. آفرینش نظریه معماری. ت: علیرضا عینی فر. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
لوکوربوزیه. 1382. منشور آتن. معرفی و برگردان : محمد منصور فلامکی. تهران : نشر فضا.
لینچ، کوین. 1376. تئوری شکل خوب شهر. ت : سید حسین بحرینی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
موریس، جیمز. 1374. تاریخ شکل شهر از آغاز تا انقلاب صنعتی. چاپ دوم. ت : راضیه رضا زاده، تهران : انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
وفامهر، محسن.، شمس، مسعود و گرشاسبی، علی. 1390. معماری ژنتیکی، الگوبرداری از فرآیند تکامل زیستی. دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه. تهران : دانشگاه تهران، قطب علمی فناوری معماری پردیس هنرهای زیبا
Boyer, M. C. (1996). CyberCities: visual perception in the age of electronic communication. Princeton: Princeton Architectural Press.
Erbacher, E, Schoder, N. and Sedlmeier, F. (2014). Rereading the Machine in Garden. Frankfurt: Campus Verlag Gmbt.
Frazer, J. (2001). Creative design and the generative evolutionary paradigm. In Creative evolutionary systems. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers Inc.
Friedman, B., et al. (2008). Laying the foundations for public participation and value advocacy: Interaction design for a large scale urban simulation. In Proceedings of the 2008 international conference on Digital government research (pp. 305-314). Digital Government Society of North America.
Grande, J. (2002). Alan Storey et l’in situ/Alan Storey: Site Sensitive Sculptures that Move and Make you Think. Espace Sculpture, (61):15-20.
Hager, R. (1966). The Zähringer New Towns. Department of Architecture. Swiss Federal Institute of Technology.
Libeskind, D. (2000). The Space of Encounter. Paris: Universe press.
Lim, C. J. (2005). Devices. Oxford: Architectural Press Elsevier.
Major, M. D., & Sarris, N. (2001). Cloak-and-dagger theory: manifestations of the mundane in the space of eight Peter Eisenman houses. Environment and Planning B: Planning and Design, 28(1): 73-88.
Manovich, L. (2001). The language of new media. Cambridge, Mass: MIT press.
Palumbo, M. L. (2000). New Wombs: Electronic Bodies and Architectural Disorders. Berlin: Springer Science & Business Media
Parmesani, L. (2000). Art of the twentieth century. Second Edition. Milan: Skira Editore
Raunig, G. (2010). A Thousand Machine. Los Angeles: Semiotext (e)