دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 3-96 
چشمه عمارت عباس آباد

صفحه 43-49

علی اکبر سرفراز؛ زینب آزمون