دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 5-112 

مقالۀ پژوهشی

باغ ایرانی، هستیِ نوشونده

صفحه 5-12

مهدی شیبانی؛ سیدامیر هاشمی زادگان