کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تأملی در کیفیت و معنی محیط

دوره 16، شماره 71، اردیبهشت 1398، صفحه 51-60

10.22034/bagh.2019.86873

سارا رحمانی؛ حمید ندیمی


رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه‌ریزی

دوره 9، شماره 22، مهر 1391، صفحه 45-54

سید مسلم سیدالحسینی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


تحلیل واژه شناختی"Critic"، نقد و گروه واژگان مرتبط

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 31-40

سید عبالهادی دانشپور؛ ایمان رئیسی