تأملی در کیفیت و معنی محیط

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری. دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

چکیده

مسیر کیفیت‌بخشی به محیط با تلاش برای ارتقاء معنی آن گره خورده است. عوامل معناشناسانه برای ارزیابی کیفیت محیط به‌ کار می‌روند و شاخص‌های دو تصور «کیفیت» و «معنی» دارای هم‌پوشانی هستند، اما تنوع زاویة دید نظریه‌پردازان به این دو تصور موجب شده که برخی معنی را یکی از شاخص‌های کیفیت برشمارند، در حالی که دیگران کیفیت را فقط برونداد وجه ظاهری معنی بخوانند. این موارد باعث ایجاد ابهام در تعیین رابطة بین وجوه این دو مفهوم شده و توافق روی آنچه بدان معنی یا کیفیت اطلاق می‌شود را دشوار کرده است. هدف این پژوهش، روشن‌کردن نقاط افتراق و اشتراک وجوه و عوامل دو تصور معنی و کیفیت و تعیین رابطه و نسبت آن دو با هم است تا بتوان در نظریه‌پردازی و روند نقد معماری روی این دو مفهوم پایه‌ای به تفاهم رسید. پژوهش با روش استدلال منطقی، چهارچوب کلی واحدی را بر ‌اساس روند مواجهة انسان با محیط تعریف می‌کند که در آن، جایگاه هر یک از دو تصور معنی و کیفیت تبیین می‌شود. همچنین با روش تحلیل متن و کدگذاری ادبیات، وجوه ‌شناختی محیط طبقه‌بندی می‌شود که پایة تطبیق و مقایسة وجوه این دو تصور می‌شود. این دو قالب، پایه‌ای برای جستجو و پاسخ‌دهی به ابهامات موجود در مورد رابطة این دو تصور خواهند شد که در نهایت به ارائة بیانیه می‌انجامد. در روند مواجهه با محیط، معنی در مرحلة ادارک و شناخت، اما کیفیت در مرحلة قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرد. آنچه به عنوان کیفیت محیط ارزشیابی می‌شود، ظهور بیرونی و نتیجة نهایی شناخت وجوه سه‌گانة معنی محیط شامل معنی عملکردی، فراعملکردی و واکنشی است. زمانی که معنی محیط در سطح واکنشی منجر به قضاوت مثبت مخاطب شده و بار عاطفی و ارزشیابانة آن به سمت خوبی میل می‌کند، محیط، باکیفیت یا دارای کیفیت خوب خوانده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Environmental Quality and Meaning

نویسندگان [English]

  • Sarah Rahmani 1
  • Hamid Nadimi 2
1 Ph.D Candidate, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improving environmental quality is interwoven with enhancing its meaning. Semantic factors are applied to evaluate quality and the indicators of the two concepts of quality and meaning overlap. However, theorists’ viewpoints toward these two concepts are diverse so that some consider meaning as a quality indicator, while others refer to quality merely as the outcome of the presentational aspect of meaning. This has led to an ambiguity in determining the relationship between the aspects of these two concepts and, as a result, made it difficult to consent to what is implied as meaning or quality. The current study aims at clarifying the differences and the common points of the aspects and factors of the two concepts of meaning and quality, and determining their relationship, so that an agreement could be reached on these two fundamental concepts in both architecture hypothesis and criticism. Applying logical reasoning, this research defines a coherent general framework based on human-environment interaction, in which the position of each of the two concepts of meaning and quality is explained. Also, cognitive aspects of the environment, using the method of content analysis and literature coding, are categorized as the basis for matching and comparing the aspects of the two concepts. These two frameworks would function as the basis for search of and response to the ambiguities in the relationship between these two which, ultimately, would lead to the statement. In human-environment interaction, meaning undergoes perception and cognition, while quality is judged and evaluated. What is evaluated as the quality is the presentation and the final result of the cognition of the threefold aspects of the meaning, including functional, social and responsive. If the responsive meaning of an environment bears a positive affective load, the environment is considered to possess a good quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Meaning
  • Perception
  • Cognition
  • Evaluation
گلکار، کورش. (1379). مؤلفه‌های سازنده کیفیت طراحی شهری. صفه، (32): 38-65.
• یونگ، کارل گوستاو. (1352). انسان و سمبل‌هایش. ت : محمود سلطانیه. تهران : جامی.
• Amerigo, M. & Aragones, J. I. (1997). A Theoretical and Methodological Approach to the Study of Residential Satisfaction. Environmental Psychology, (17): 47-57.
• Bonaiuto, M., Fornara, F. & Bonnes, M. (2003). Indexes of Perceived Residential Environment Quality and Neighbourhood Attachment in Urban Environments: a confirmation study on the city of Rome. Landscape and Urban Planning, (65): 41–52.
• Carmona, M. (2001). Housing Design Quality : Through Policy, Guidance, and Review. London: Taylor & Francis Routledge.
• Clapham, D. (2011). The Embodied Use of the Material Home: an Affordance Approach. Housing, Theory and Society, 28 (4): 360-376.
• Coolen, H. (2006). The Meaning of Dwellings: an Ecological Perspective. Housing, Theory and Society, 23 (4): 185-201.
• Cousins, M. (2009). Design Quality in New Housing: Learning from the Netherlands. Abingdon, Oxon : Taylor & Francis.
• Gann, D. M., Salter, A. J. & Whyte, J. K. (2003). Design Quality Indicatoras: a tool for thinking. Building Research & Information, 5 (31): 318–333.
• Gifford, R. (1987). Environmental Psychology: Principles and Practice. Massachusetts: Allyn and Bacon.
• Gifford, R., Hine, D. W., Muller-Clemm, W. & Shaw, K. T. (2002). Why Architects and Laypersons Judge Buildings Differently: Cognitive Properties and Physical Bases. Architectural and Planning Research, 19 (2): 131-148.
• Groat, L. (1982). Meaning in Post-Modern Architecture: An Examination Using the Multiple Sorting Task. Environmental Psychology, (2): 3-22.
• Groat, L. & Wang, D. (2013). Architectural Research Methods (2nd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
• Harré, R. (2002). Material Objects in Social Worlds. Theory, Culture & Society, 19 (5/6): 23-33.
• Hershberger, R. G. (1970). Architecture and Meaning. Aesthetic Education, 4 (4): 37-55.
• Hershberger, R. G. & Cass, R. (1974). Predicting the meaning of architecture. In Designing for human behavior: Architecture and the behavioral sciences. Edited by Lang, J., Burnette, C., Moleski, W. & Vachon, D. Pennsylvania: Dowden, Hutchinson and Ross.
• Hillier, B. & Leaman, A. (1976). Architecture as a discipline. Architectural Research, 5 (1): 28-32.
• Jung, C. G. (1946). Psychological Types. Translated from German by H. G Baynes. London: T. and A. Constable LTD.
• Keles, R. (2012). The quality life and the environment. Procedia- Social and Behavioral Sciences, (35): 23-32.
• Kopek, D. (2006). Environmental Psychology for Design. NewYork: Fairchild Publications, Inc.
• Küller, R. (1973). Beyond semantic measurement. Architectural Psychology. Proceedings of the Lund Conference. Sweden: Dowden, Hutchinson & Ross.
• Manzo, L. C. (2005). For Better or Worse: Exploring Multiple Dimensions of Place Meaning. Environmental Psychology, (25): 67-86.
• Marans, R. W. & Spreckelmeyer, K. F. (1982). Measuring Overall Architectural Quality: A component of building evaluation. Environment and Behavior, 14 (6): 652-670.
• Marans, R. W. (2003). Understanding Environmental Quality Through Quality of Life Studies: the 2001 DAS and its use of subjective and objective indicators. Landscape and Urban Planning, (65): 73-83.
• Neisser, U. (1976). Cognition and reality: Principles and implications of cognitive psychology. San Francisco: W. H. Freeman and company.
• Nelson, C. (2006). Managing Quality in Architecture: A Handbook for Creators of the Built Environment. Oxford: Architectural Press .
• Ogden, C. K. & Richards, I. A. (1994). The meaning of meaning. London: Routledge/ Thoemmes Press.
• Osgood, C. E., Suci, G. J. & Tannenbaum, P. H. (1957). The Measurement of Meaning. Illinois: University of Illinois Press.
• Pena, W. M. & Parshall, S. A. (2001). Problem Seeking: an architectural programming primer. New York: John Wiley & Sons, Inc.
• Rapoport, A. (1982). The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. Arizona: Sage Publications .
• Rönn, M. (2011). Architectural Quality in Competitions: A dialogue based assessment of design proposals. FORMakademisk, 4 (1): 100-115.
• Sixsmith, J. (1986). The Meaning of Home: An Exploratory Environmental Experience. Environmental Psychology, (6): 281-298.
• Van der Voordt, T. J. M. (2009). Quality of design and usability: a vetruvian twin. Ambiente Construido, Porto Alegre, 9 (2): 17-29.
• Van kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G. & De Hollander, A. (2003). Urban environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a litrature study. Landscape and Urban planning, (65):5-18.