نظم، عنصر اصلی در تحلیل علمی منظر خیابان

دوره 9، شماره 23، دی 1391، صفحه 93-102

محمد آتشین‌بار؛ سید امیر منصوری؛ مهدی شیبانی


معیارهای شاکله بوم‌شهر از دیدگاه نظریه‌پردازان

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 99-108

سیده شفق شریفیان بارفروش؛ مجید مفیدی شمیرانی


اصالت متن به مثابه مرجع نقد و تفسیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 100-111

علیرضا نوروزی طلب


سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور

دوره 4، شماره 8، بهمن 1386

علی اکبر سرفراز؛ محمود تیموری


مطالعه علل گسترش و تخریب شهر کهن نَرماشیرِ کرمان بر پایه نظریه بوم‌شناسی وات

دوره 15، شماره 67، دی 1397، صفحه 53-70

10.22034/bagh.2020.130411.3565

سارا سقایی؛ سعید امیرحاجلو؛ فریده مقبلی قرایی


سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : بافت فرسودة شهر قزوین)

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 101-112

الهام کاکاوند؛ ناصر براتی؛ بهرام امین‌زاده گوهرریزی


راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی نیروگاه‌ها در برابر پدیده‌های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 103-116

امیر بهرامی پناه؛ ایرج محمودزاده کنی؛ فرامرز یوسف‌پور


بررسی تأثیر ادیان هندی ( هندوئیسم، بودیسم و جینیسم) بر نقوش تزئینات معماری نیشابور در قرون دو تا چهار هجری

دوره 18، شماره 103، دی 1400، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2021.244113.4636

فرزاد شفیعی فر؛ خشایار قاضی زاده؛ حبیب‌اله صادقی؛ امیر حسین صالحی


نشانه‌شناسی به عنوان چارچوبی برای خوانش و نگارش منظر

دوره 18، شماره 103، دی 1400، صفحه 65-74

10.22034/bagh.2021.278517.4852

شینا ص برنجی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ مسعود حسنی