پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه¬های مشترک

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طراحی شهری و معماری منظر به مثابه دو شاخه مستقل از دانش¬های معماری و شهرسازی در طی قرن پیشین و عمدتاً به دلیل اهمیت یافتن مسئله کیفیت عرصه¬های همگانی و عمومی شهرها و حوزه¬های پیرامونی آنان مطرح شده ¬است. امروزه گسترش مفاهیم و مبانی نظری رشته¬های طراحی شهری و معماری منظر و همپوشانی آنها در فرایند ارتقای کیفیت عرصه¬های عمومی شهری و منطقه¬ای از تئوری تا عمل، بر میزان سردرگمی و ابهام نقش و حیطه¬های فعالیتی، میان این دو افزوده است. گسترش حیطه¬های فعالیتی، تداخل حوزه¬های کاری و وجود ابهام در نقش و جایگاه هریک از رشته¬های طراحی شهری و معماری منظر در طراحی محیط¬های بیرونی، آینده این رشته¬ها را با سوال اساسی زیر مواجه ساخته است :
"چرا معماران منظر و طراحان شهری در طراحی محیط¬های بیرونی، با ابهام در نقش و حوزه وظایف در قبال یکدیگر مواجه شده¬اند و اصولاً چه راه حل¬هایی برای برون رفت از این مشکل وجود دارد؟"
بررسی تطبیقی- تحلیلی سوابق موضوع حاکی از آن است که صاحبنظران عمده دلایل تداخل و ابهام نقش میان حرفه¬مندان را در قالب دسته¬های "اشتراکات فراوان نظری و عملی"، "رویکردهای میانی دو رشته"و "گسترش حیطه و نوع فعالیت¬های دو رشته" عنوان کرده¬اند. از طرفی تحلیل محتوای ادبیات موضوع در خصوص رفع و پر نمودن خلأ دانشی – حرفه¬ای میان دو رشته معماری منظر و طراحی شهری به استنتاج یکسری مولفه¬ها و راهبردهای کلی شامل : "همکاری و تعامل دو رشته"، "محتواهای آموزشی مشترک"، " تعیین نقش¬های حرفه¬ای ضابطه¬مند" و" ایجاد رشته یا رویکرد میان رشته¬ای جدید" می انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Mechanism for Bridging Landscape Architects and Urban Designers in Common areas

نویسندگان [English]

  • sina razzaghi asl
  • mohsen faizi
  • mostafa behzadfar
چکیده [English]

Urban Design and Landscape Architecture are designated as new arts /sciences that are formed through combination of different artistic & scientific disciplines. The formal Emerge of urban design happened in 1960's while landscape architecture existed in the beginning of 20th century. Success of the fields even after a century can mainly attributed to their focus on environmental quality of public realms in cities. The modernity of two fields and participations regarding the goal and their view to the aspects of public realms, resulted in the ambiguous definitions which made their distinguished difficult. This article reviews background features of the two fields such as definitions and approaches to understand concepts and signify separation and subscription points with suitable suggestions at the end. The Expansion of activity zones, interaction and ambiguous roles of the two disciplines in design of urban environments cause the below questions:
Why do the ambiguous roles and duties between two fields form?
The Comparative analysis of literature related to the above interaction show that factors such as similarities between two fields, inter approaches and expanded area of them are the most important reasons for ambiguous roles. On the other hand, the content analysis of literature about filling the gap between the two disciplines explain that items such as professional interaction, common educational contents, identify professional roles and new approaches are the most important criteria for this phenomena

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • Urban Design
  • urban environment
  • Professional Roles